Hotărârea nr. 136/2021

Aprobarea înființării Fundației Monumentelor Istorice Brașov.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 136
din data de 24  februarie  2021
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea înființării Fundației Monumentelor Istorice Brașov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 17.356 din 23.02.2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Contencios din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune aprobarea înființării Fundației Monumentelor Istorice Brașov;
Ținând cont de faptul că, proiectul de act administrativ inițiat vizează înființarea Fundației Monumentelor Istorice Brașov, persoană juridică română, organizație neguvernamentală având ca fondator Municipiul Brașov și obiect de activitate protecția monumentelor istorice existente pe raza unității administrativ-teritoriale a municipiului Brașov;
Văzând necesitatea protejării monumentelor istorice existente pe raza Municipiului Brașov, scop în care se impune realizarea unor măsuri cu caracter administrativ, financiar, tehnic, menite să asigure conservarea, întreținerea, consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a acestora, precum și importanța domeniilor cultură și artă în viața locuitorilor municipiului, extinderea sferei organismelor și organizațiilor ce se pot implica în sprijinirea acestora;
Având în vedere prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare propunerile făcute în plenul ședinței ordinare a Consiliului Local cu privire la desemnarea în calitate de membri în Consiliul Director al Fundației Monumentelor Istorice Brașov a domnilor consilieri locali, respectiv, Bart Bogdan-Dragoș în calitate de președinte și domnii Vătavu Valeriu și Pușcașu Alexandru-Claudiu în calitate de membri;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. j), art. 139, alin. (3), lit. e), art. 154 alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă înființarea Fundației Monumentelor Istorice Brașov, persoană juridică română, organizație neguvernamentală având ca fondator Municipiul Brașov și obiect de activitate protecția monumentelor istorice existente pe raza unității administrativ-teritoriale a Municipiului Brașov.
 
 
Art. 2. Se aprobă Statutul Fundației Monumentelor Istorice Brașov.
 
 
Art. 3. Se aprobă componența Consiliului Director al Fundației Monumentelor Istorice Brașov, alcătuită din 3 (trei) membri - consilieri locali.
 
 
Art. 4. Se desemnează în calitate de membri în Consiliul Director următorii 3 consilieri locali:
- Președinte Consiliul Director BART BOGDAN-DRAGOȘ, domiciliat în Brașov, Piața Sfatului nr. 12, ap. 5,  C.N.P. 1750404080095, C.I. seria Z.V. nr. 130915;
- Membru Consiliul Director VĂTAVU VALERIU, domiciliat în Brașov, Str. Lămâiței nr. 27 A, C.N.P. 1710913082425, C.I. seria B.V. nr. 839289;
- Membru Consiliul Director PUȘCAȘU ALEXANDRU-CLAUDIU, domiciliat în Brașov,  Str. Vișinului nr. 7, bl. B9, ap. 63, C.N.P. 1860328080098, C.I. seria Z.V. nr. 188105.
 
 
Art. 5. Persoana împuternicită să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice este Primarul Municipiului Brașov prin aparatul de specialitate.

 Anexe

  • STATUT FUNDATIA MONUMENTELOR ISTORICE BRASOV.pdf