Hotărârea nr. 135/2021

Îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 51/2021 privind alipirea imobilelor situate în Brașov, strada Zaharia Stancu - Tronson 1.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 135
din data de 24  februarie  2021
 
 
 
 
 
Privind: îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 51/2021 privind alipirea imobilelor situate în Brașov, strada Zaharia Stancu - Tronson 1;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 17.228 din 2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 51/2021 privind alipirea imobilelor situate în Brașov, strada Zaharia Stancu - Tronson 1;
Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare și ale art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1. Se îndreaptă eroarea materială din art. 2 al H.C.L. nr. 51 din 27.01.2021, în sensul menționării corecte a sintagmei „C.F. nr. 122633 Brașov”.
Art. 2. Se aprobă alipirea imobilelor situate în Brașov, strada Zaharia Stancu - tronson 1, identificată în C.F. nr. 122633 Brașov, C.F. nr. 114221 Brașov, C.F. nr. 114288 Brașov, C.F. nr. 114231 Brașov, C.F. nr. 114230 Brașov, C.F. nr. 114232  Brașov, C.F. nr. 168592 Brașov, C.F. nr. 168629 Brașov, C.F. nr. 168870 Brașov, conform Documentației cadastrale de primă înscriere, întocmită de Danina Star S.R.L. - persoană juridică autorizată A.N.C.P.I.”
 
 
Art. 2. H.C.L. nr. 51 din 27.01.2021, astfel îndreptată, va fi republicată.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 51 din data de 27  ianuarie  2021
Republicată conform H.C.L. nr. 135 din 24  februarie  2021
 
 
 
 
 
Privind: alipirea imobilelor situate în Brașov, strada Zaharia Stancu -Tronson 1;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 17.228 din 2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 51/2021 privind alipirea imobilelor situate în Brașov, strada Zaharia Stancu -Tronson 1;
Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare și ale art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului - identificat prin C.F. nr. 114231 Brașov, nr. cad. 114231, C.F. nr. 114230, nr. cad. 114230, C.F. nr. 114232 Brașov, nr. cad. 114232, C.F. nr. 168592 Brașov, nr. cad. 168592, C.F. nr. 168629 Brașov, nr. cad. 168629,C.F. nr. 168870 Brașov, nr. cad. 168870.
 
 
Art. 2. Se aprobă alipirea imobilelor situate în Brașov, strada Zaharia Stancu - tronson 1, identificată în C.F. nr. 122633 Brașov, C.F. nr. 114221 Brașov, C.F. nr. 114288 Brașov, C.F. nr. 114231 Brașov, C.F. nr. 114230 Brașov, C.F. nr. 114232  Brașov, C.F. nr. 168592 Brașov, C.F. nr. 168629 Brașov, C.F. nr. 168870 Brașov, conform Documentației cadastrale de primă înscriere, întocmită de Danina Star S.R.L. - persoană juridică autorizată A.N.C.P.I.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.