Hotărârea nr. 134/2021

Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 338 din 30.06.2020 privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str.13 Decembrie nr. 100.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 134
din data de 24  februarie  2021
 
 
 
 
Pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 338 din 30.06.2020 privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str.13 Decembrie nr. 100;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 17.683 din 2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 338 din 30.06.2020 privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. 13 Decembrie nr. 100;
Văzând adresa Instituției Prefectului nr. 1.494 din 29.01.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Brașov cu nr. 13.630/08.02.2021;
Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 338 din 30.06.2020, şi care va avea următorul cuprins:
"Art. 1. Se aprobă reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. 13 Decembrie nr. 100 - identificat conform documentației cadastrale întocmite de expert Guiu Gabriel Cătălin."
 
 
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 338 din 30.06.2020 astfel modificată, se va republica.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 338 din data de 30  iunie 2020
Republicată conform H.C.L. nr. 134 din 24  februarie  2021
 
 
 
 
 
 
Privind: reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. 13 Decembrie nr. 100;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 17.683 din 2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 338 din 30.06.2020 privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. 13 Decembrie nr. 100;
Văzând adresa Instituției Prefectului nr. 1.494 din 29.01.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Brașov cu nr. 13.630/08.02.2021;
Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. 13 Decembrie nr. 100 - identificat conform documentației cadastrale întocmite de expert Guiu Gabriel Cătălin.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.