Hotărârea nr. 133/2021

Modificarea H.C.L. nr. 467 din 20.08.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I.” S.A., a terenului aferent obiectivului de investiţie ,,Complex multifuncțional - Sala polivalentă, Municipiul Brașov, județul Brașov”.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 133
din data de 24  februarie  2021
 
 
 
Pentru: modificarea H.C.L. nr. 467 din 20.08.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I.” S.A., a terenului aferent obiectivului de investiţie ,,Complex multifuncțional - Sala polivalentă, Municipiul Brașov, județul Brașov;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 15.586 din 2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 467 din 20.08.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I.” S.A., a terenului aferent obiectivului de investiţie ,,Complex multifuncțional - Sala polivalentă, Municipiul Brașov, județul Brașov;
Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 16 din 19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții ”C.N.I.” S.A.;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 106, alin. 3, art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 134, alin. (4) din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 467/2020, şi care va avea următorul cuprins:
Art. 1. Se aprobă predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului, teren situat în Municipiul Brașov, Calea Făgărașului nr. 29 A, județul Brașov, aflat în proprietatea publică a UAT Municipiul Brașov, în suprafață de 85355 m.p. din totalul de 85405 m.p. înscriși în cartea funciară nr. 167984 Brașov, nr. cadastral 167984, teren liber de construcții, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către C.N.I. S.A. a obiectivului de investiţie “Complex multifincţional - Sala polivalentă, Municipiul Braşov, Judeţul Braşov”.
 
 
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 467 din 20.08.2020, astfel modificată, se va republica.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 467  din data de 20  august  2020
Republicată conform H.C.L. nr. 133 din 24  februarie  2021
 
 
 
 
 
 
Privind: predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I.” S.A., a terenului aferent obiectivului de investiţie ,,Complex multifuncțional - Sala polivalentă, Municipiul Brașov, Judetul Brașov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 15.586 din 2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 467 din 20.08.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I.” S.A., a terenului aferent obiectivului de investiţie ,,Complex multifuncțional - Sala polivalentă, Municipiul Brașov, județul Brașov;
Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 16 din 19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții ”C.N.I.” S.A.;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 106, alin. 3, art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 134, alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului, teren situat în Municipiul Brașov, Calea Făgărașului nr. 29 A, județul Brașov, aflat în proprietatea publică a UAT Municipiul Brașov, în suprafață de 85355 m.p. din totalul de 85405 m.p. înscriși în cartea funciară  nr. 167984 Brașov, nr. cadastral 167984, teren liber de construcții, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către C.N.I. S.A. a obiectivului de investiţie “Complex multifincţional - Sala polivalentă, Municipiul Braşov, Judeţul Braşov”.
 
 
Art. 2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementarilor în vigoare.
 
 
Art. 3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Brașov, Județul Brașov, a cheltuielilor pentru racordurile de utilități (electrica, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc).
 
 
Art. 4. Consiliul Local al Municipiului Brașov, se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.
 
 
Art. 5. Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrări finanțate de Municipiul Brașov, Județul Brașov în valoare estimată de 14158967,94 lei cu TVA.
 
 
Art. 6. Consiliul Local al Municipiului Brașov, se obligă ca, după predarea amplasamentelor și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani.
 
 
Art. 7. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.