Hotărârea nr. 132/2021

Trecerea imobilelor situate în Brașov - Centrul Civic, din domeniul privat al Municipiului Brașov în domeniul public al Municipiului Brașov.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 132
din data de 24  februarie  2021

 

 
 
 
Privind: trecerea imobilelor situate în Brașov - Centrul Civic, din domeniul privat al Municipiului Brașov în domeniul public al Municipiului Brașov;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 15.614 din 2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune trecerea imobilelor situate în Brașov - Centrul Civic, din domeniul privat al Municipiului Brașov în domeniul public al Municipiului Brașov;
Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 296, alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul privat al Municipiului Brașov în domeniul public al Municipiului Brașov a imobilelor identificate conform C.F. nr. 108207 Brașov, cu nr. cad. 108207, conform C.F. nr. 108214 Brașov, cu nr. cad. 108214 și respectiv conform C.F. nr. 108273 Brașov, cu nr. cad. 108273, situate în zona Centrul Civic.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.