Hotărârea nr. 126/2021

Înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului situat în Brașov - strada Nicovalei - tronson 1.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 126
din data de 24  februarie  2021
 
 
 
 
 
Privind: înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului situat în Brașov - strada Nicovalei - tronson 1;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 16.542 din 2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului situat în Brașov - strada Nicovalei - tronson 1;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului - situat în Brașov, str. Nicovalei - tronson 1, identificat conform nr. top. 10994/1, conform Documentației cadastrale de primă înscriere, întocmită de ing. Axente Monica Florentina - persoană fizică autorizată A.N.C.P.I., parte integrantă din prezenta.
 
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.