Hotărârea nr. 122/2021

Reglementarea situației juridice a unor imobile situate în Brașov, str. Zizinului f.n.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 122
din data de 24  februarie  2021
 
 
 
 
Privind: reglementarea situației juridice a unor imobile situate în Brașov, str. Zizinului f.n.;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 16.251 din 2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune reglementarea situației juridice a unor imobile situate în Brașov, str. Zizinului f.n.;
Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare; ale art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, cu modificările şi completările ulterioare; precum și ale art. 869 din Codul Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Brașov a imobilelor - teren, situate în Brașov, str. Zizinului f.n., identificate astfel:
- C.F. nr. 132249 Brașov, nr. top. 8211/7, în suprafață de 118 m.p.;
- C.F. nr. 140975 Brașov, nr. cad. 140975, în suprafață de 42 m.p.;
- C.F. nr. 140976  Brașov, nr. cad. 140976, în suprafață de 430 m.p.;
- C.F. nr. 140711 Brașov, nr. cad. 140711, în suprafață de 276 m.p.;
- C.F. nr. 132229 Brașov, nr. top. 8211/1/1/1/1/1/2, în suprafață de 48 m.p.;
- C.F. nr. 132272 Brașov, nr. top. 8211/1/1/1/1/1/3, în suprafață de 85 m.p.;
- C.F. nr. 111409 Brașov, nr. top. 8211/1/1/1/1/1/5, în suprafață de 1712 m.p.
 
 
Art. 2. Se aprobă revocarea dreptului de administrare operativă înscris în C.F. nr. 132249 Brașov, sub B + 2, în favoarea Uzinei nr. 2 Brașov.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.