Hotărârea nr. 118/2021

Reglementarea situației juridice a imobilului situat Brașov, parcul Gheorghe Dima.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 118
din data de 24  februarie  2021
 
 
 
 
Privind: reglementarea situației juridice a imobilului situat Brașov, parcul Gheorghe Dima;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 15.660 din 2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune reglementarea situației juridice a imobilului situat Brașov, parcul Gheorghe Dima;
Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare și ale Anexei 4, punctul 2 din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov a terenului în suprafață de 400 m.p., situat în parcul Gheorghe Dima, identificat cu nr. top. 4830/1/5/1, înscris în C.F. nr. 169779 Brașov.
 
Art. 2. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov a terenului în suprafață de 411 m.p., situat în parcul Gheorghe Dima, identificat cu nr. top. 4830/1/5/2, înscris în C.F. nr. 169773 Brașov.
 
Art. 3. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov a terenului în suprafață de 718 m.p., situat în parcul Gheorghe Dima, identificat cu nr. top. 4830/1/4, înscris în C.F. nr. 169790 Brașov.
 
Art. 4. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov a terenului în suprafață de 602 m.p., situat în parcul Gheorghe Dima, identificat cu nr. top. 4830/1/7, înscris în C.F. nr. 169778 Brașov.
 
Art. 5. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov a terenului în suprafață de 602 m.p., situat în parcul Gheorghe Dima, identificat cu nr. top. 4827/1/1/2, înscris în C.F. nr. 125944 Brașov.
 
Art. 6. Se aprobă revocarea dreptului de administrare operativă în favoarea S.C. RIAL S.R.L. Brașov, înscris la C+1 din C.F. nr. 125944 Brașov, nr. top. 4827/1/1/2.
 
Art. 7. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.