Hotărârea nr. 117/2021

Prelungire termen de valabilitate documentaţie “Actualizare P.U.G. Braşov”, aprobată prin H.C.L. nr. 144/2011.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 117
din data de 24  februarie  2021
 
 
 
 
Privind: prelungire termen de valabilitate documentaţie “Actualizare P.U.G. Braşov”, aprobată prin H.C.L. nr. 144/2011;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 14.326 din 09.02.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane din cadrul Arhitect Șef, prin care se propune prelungirea termenului de valabilitate a documentaţiei Actualizare P.U.G. Braşov”, aprobată prin H.C.L. nr. 144/2011;
Văzând Contractul de servicii nr. 167/2020 încheiat între Municipiul Braşov şi Asocierea S.C. Synergetics Corporation S.R.L. şi S.C. Quattro Design S.R.L., având ca obiect întocmire “Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Braşov”;
Având în vedere prevederile art. 46, alin. (1^3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. e), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate a documentaţiei Actualizare P.U.G. Braşov”, aprobată prin H.C.L. nr. 144/2011, până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic al Municipiului Braşov, dar nu mai mult de 5 ani, respectiv până la data de 31.12.2025.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.