Hotărârea nr. 116/2021

Aprobarea Actului adiţional nr. 3 la contractul de concesiune nr. 20/16.02.2006 modificat cu actele adiţionale nr. 1/17.09.2009 și nr. 2/08.12.2016, având ca obiect terenul situat în Brașov, str. Al. I. Cuza nr. 6, în suprafață de 16,37 m.p., înscris în C.F. nr. 108031 Brașov, [C.F. vechi 7448, nr. top. (5863/2, 5864/1)/1/18].
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 116
din data de 24  februarie  2021
 
 
 
 
Privind: aprobarea Actului adiţional nr. 3 la contractul de concesiune nr. 20/16.02.2006 modificat cu actele adiţionale nr. 1/17.09.2009 și nr. 2/08.12.2016, având ca obiect terenul situat în Brașov, str. Al. I. Cuza nr. 6, în suprafață de 16,37 m.p., înscris în C.F. nr. 108031 Brașov, [C.F. vechi 7448, nr. top. (5863/2, 5864/1)/1/18];
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 15.512 din 2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune aprobarea Actului adiţional nr. 3 la contractul de concesiune nr. 20/16.02.2006 modificat cu actele adiţionale nr. 1/17.09.2009 și nr. 2/08.12.2016, având ca obiect terenul situat în Brașov, str. Al. I. Cuza nr. 6, în suprafață de 16,37 m.p., înscris în C.F. nr. 108031 Brașov, [C.F. vechi 7448, nr. top. (5863/2, 5864/1)/1/18];
Văzând adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brașov cu nr. 9.789 din 29 ianuarie 2021 prin care doamna Bucuraș Cristina-Mariana solicită modificarea părților din contractul de concesiune nr. 20 din 16.02.2006, având ca obiect terenul situat în Brașov, str. Al. I. Cuza nr. 6, în suprafață de 16,37 m.p., înscris în C.F. nr. 108031 Brașov, [C.F. vechi 7448, nr. top. (5863/2, 5864/1)/1/18];
Având în vedere prevederile art. 41, alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1) , alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 3 la contractul de concesiune nr. 20 din 16.02.2006 modificat cu actele adiţionale nr. 1/17.09.2009 și nr. 2/08.12.2016, ca urmare a încheierii contractului de vânzare-cumpărare, autentificat sub nr. 3.147 din 26 noiembrie 2018, de S.P.N. Drăgușin Emil și Roșu Ramona-Elena, conform ANEXEI, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Celelalte clauze din Contractul de concesiune nr. 20 din 16.02.2006 modificat cu actele adiționale nr. 1/17.09.2009 și nr. 2/08.12.2016, rămân în vigoare.
 
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa la PH act aditional Bucuras Cristina.pdf