Hotărârea nr. 115/2021

Aprobarea Actului adiţional nr. 3 la contractul de concesiune nr. 72 din 09.06.1999 având ca obiect “încredințarea directă a terenului situat în str. Horea nr. 51 B, în vederea extinderii construcției existente”.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 115
din data de 24  februarie  2021
 
 
 
 
Privind: aprobarea Actului adiţional nr. 3 la contractul de concesiune nr. 72 din 09.06.1999 având ca obiect “încredințarea directă a terenului situat în str. Horea nr. 51 B, în vederea extinderii construcției existente;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 14.858 din 2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune aprobarea Actului adiţional nr. 3 la contractul de concesiune nr. 72 din 09.06.1999 având ca obiect încredințarea directă a terenului situat în str. Horea nr. 51 B, în vederea extinderii construcției existente;
Văzând adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brașov cu nr. 997 din 06 ianuarie 2021 prin care doamna Marcu Ernestina, solicită modificarea părților din contractul de concesiune nr. 72 din 09.06.1999 modificat prin actele adiționale nr. 1/2005 și nr. 2/2020, având ca obiect încredințarea directă a terenului situat în str. Horea nr. 51 B, în vederea extinderii construcției existente;
Având în vedere prevederile art. 15, lit. e) din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 3 la contractul de concesiune nr. 72 din 09.06.1999 modificat prin actele adiționale nr. 1/2005 și nr. 2/2020, având ca obiect încredințarea directă a terenului situat în str. Horia nr. 51 B, în vederea extinderii construcției existente, ca urmare a încheierii contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1839 din 21 decembrie 2020, de Societatea Profesională Notarială Agora, conform ANEXEI, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Celelalte clauze din Contractul de concesiune nr. 72 din 09.06.1999, modificat prin actele adiționale nr. 1/2005 și nr. 2/2020, rămân în vigoare.
 
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va  asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa la PH act aditional Marcu Ernestina.pdf