Hotărârea nr. 114/2021

Aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 2 la contractul de concesiune f.n. din 25.02.1993 privind terenul situat în Brașov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 19, aferent imobilului construcție C5 spațiul 16, identificat prin C.F. nr. 100699-C1-U12 Brașov.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 114
din data de 24  februarie  2021
 
 
 
 
Privind: aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 2 la contractul de concesiune f.n. din 25.02.1993 privind terenul situat în Brașov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 19, aferent imobilului construcție C5 spațiul 16, identificat prin C.F. nr. 100699-C1-U12 Brașov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 13.855 din 2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 2 la contractul de concesiune f.n. din 25.02.1993 privind terenul situat în Brașov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 19, aferent imobilului construcție C5 spațiul 16, identificat prin C.F. nr. 100699-C1-U12 Brașov;
Văzând adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brașov cu nr. 10.617 din 01 februarie 2021 prin care domnul Horea Radu în calitate de administrator al S.C. Extend Studio S.R.L., solicită modificarea părților din contractul de concesiune f.n. din 25.02.1993, având ca obiect terenul situat în Brașov, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 19, aferent imobilului construcție C5 spațiul 16;
Având în vedere prevederile art. 1243 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154,alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 2 la contractul de concesiune f.n. din 25.02.1993, având ca obiect terenul situat în Brașov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 19, aferent imobilului construcție C5 spațiul 16, în sensul modificării părților, ca urmare a încheierii contractului de vânzare-cumpărare, autentificat sub nr. 1770 din 23 septembrie 2020, de S.P.N. Gonțea Ion-Gonțea Ionuț Dan Mircea, conform ANEXEI, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Celelalte clauze din Contractul de concesiune f.n. din 25.02.1993 modificat cu actul adițional nr. 1/29.08.2007 și prin contractul de novație nr. 20608/16.03.2015, rămân în vigoare.
 
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.