Hotărârea nr. 112/2021

Prelungirea contractului de concesiune nr. 29 din 24.02.2006, modificat și completat prin acte adiționale, având ca obiect exploatarea spațiului cu destinația cabinet medical, situat în Brașov, str. General Mociulschi, nr. 1, bl. 345, în suprafață totală de 66,20 m.p.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 112
din data de 24  februarie  2021
 
 
 
 
 
Privind: prelungirea contractului de concesiune nr. 29 din 24.02.2006, modificat și completat prin acte adiționale, având ca obiect exploatarea spațiului cu destinația cabinet medical, situat în Brașov, str. General Mociulschi, nr. 1, bl. 345, în suprafață totală de 66,20 m.p.;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 16.070 din 2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune prelungirea contractului de concesiune nr. 29 din 24.02.2006, modificat și completat prin acte adiționale, având ca obiect exploatarea spațiului cu destinația cabinet medical, situat în Brașov, str. General Mociulschi, nr. 1, bl. 345, în suprafață totală de 66,20 m.p.;
Văzând adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brașov cu nr. 15.731 din 12 februarie 2021 prin care doamna Stroia-Vlad Corina-Doina, de profesie medic, specialitatea medicină de familie, în calitate de administrator al S.C. MEDICORINA S.R.L., solicită aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 29/24.02.2006 modificat și completat prin acte adiționale;
Având în vedere prevederile pct. 3, alin. 3.2 din Contractul de concesiune nr. 29 din 24.02.2006 potrivit căruia “Contractul de concesiune poate fi prelungit prin acordul părților, pe o perioadă egală cu cel mult jumătate din perioada inițială”, precum şi ale art. 306, alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia “contractul de concesiune de bunuri proprietate publică poate fi prelungit prin acordul de voință al părților, încheiat în formă scrisă, cu condiția ca durata însumată să nu depășească 49 de ani”;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă prelungirea contractului de concesiune nr. 29 din 24.02.2006, modificat și completat prin acte adiționale, privind exploatarea spațiului cu destinația cabinet medical, situat în Brașov, str. General Mociulschi, nr. 1, bl. 345, în suprafață totală de 66,20 m.p., pentru o perioadă de 7 ani începând cu data de 24.02.2021, prin act adiţional, conform modelului prezentat în Anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se stabileşte redevența de 1206 Euro/an, plătibili în lei la cursul B.N.R. din ziua plății.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa la PF act aditional Stroia-Vlad.pdf