Hotărârea nr. 11/2021

Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social cu cazare “Centrul de primire în regim de urgență pentru protecția victimelor violenței domestice”.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 11
din data de  27  ianuarie  2021
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social cu cazare “Centrul de primire în regim de urgență pentru protecția victimelor violenței domestice”;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 ianuarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 1.536 din 07.01.2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social cu cazare Centrul de primire în regim de urgență pentru protecția victimelor violenței domestice”;
Având în vedere prevederile art. 16, alin. (2), lit. a), art. 19, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale Anexei 2, art. 8, alin. (2) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al direcțiilor de asistență socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; ale art. 39, lit. c), art. 75, alin. (1) și alin. (2), art. 77, alin. (1) și alin. (2), lit. a) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; ale Anexei 1 - Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; ale Anexei 1 din Ordinul 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice; ale H.C.L. nr. 714/2020 privind aprobarea înființării Serviciului social cu cazare ”Centrul de primire în regim de urgenţă” pentru protecţia victimelor violenţei domestice; ale H.C.L. nr. 710/2020 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Brașov, pentru anul 2021;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Începând cu data de 01.02.2021 se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al serviciului social cu cazare ”Centrul de primire în regim de urgență pentru protecția victimelor violenței domestice”, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia de Asistenţă Socială Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • ANEXA 1 PHCL ROF Centru Primire Victime.pdf