Hotărârea nr. 109/2021

Aprobarea actului adiţional nr. 5 la contractul de concesiune nr. 950 din 09.07.2010 privind cabinetul medical situat în Brașov, str. Bronzului, nr. 7, modificat prin actele adiționale nr. 1/2015, nr. 2/2016, nr. 3/2016 şi nr. 4/2020.
 
HOTĂRÂREA Nr. 109
din data de 24  februarie  2021
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea actului adiţional nr. 5 la contractul de concesiune nr. 950 din 09.07.2010 privind cabinetul medical situat în Brașov, str. Bronzului, nr. 7, modificat prin actele adiționale nr. 1/2015, nr. 2/2016, nr. 3/2016 şi nr. 4/2020;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 11.649 din 2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune aprobarea actului adiţional nr. 5 la contractul de concesiune nr. 950 din 09.07.2010 privind cabinetul medical situat în Brașov, str. Bronzului, nr. 7, modificat prin actele adiționale nr. 1/2015, nr. 2/2016, nr. 3/2016 şi nr. 4/2020;
Văzând adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brașov cu nr. 8.269 din 26 ianuarie 2021, prin care doamna Dima Andreea Georgiana de profesie medic, reprezentantă a Cabinet medical individual medic de familie Dr. Măimăscu Andreea Georgiana, în calitate de concesionară în contractul nr. 950 din 09.07.2010 modificat cu actele adiţionale nr. 1/2015, nr. 2/2016, nr. 3/2016 şi nr. 4/2020, solicită a se aproba renegocierea redevenţei datorată pentru exploatarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical de medicină de familie, situat în Braşov, str. Bronzului, nr. 7 și adresa nr. 16.924 din 16.02.2021, prin care doamna Andronic Adriana solicită preluarea dreptului de concesiune asupra cabinetului, în urma preluării praxisului medicină de familie de la doamna Dima Andreea Georgiana;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă actul adiţional nr. 5 la contractul de concesiune nr. 950 din 09.07.2010, privind cabinetul medical situat în Brașov, str. Bronzului nr. 7, modificat prin actele adiţionale nr. 1/2015, nr. 2/2016, nr. 3/2016 şi nr. 4/2020, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Braşov în numele Municipiului Braşov, reprezentat de dl. Allen Coliban - primar, în calitate de concedent şi Cabinet medical individual medic de familie dr. Andronic Adriana, în calitate de concesionar, conform ANEXEI, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Tehnică - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va  asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa la PH act aditional Dima.pdf