Hotărârea nr. 106/2021

Neexercitarea dreptului de preemţiune la intenția de înstrăinare a imobilului situat în Municipiul Braşov, str. Mureșenilor nr. 15, et. I, ap. 8, înscris în C.F. nr. 131505-C1-U5 Braşov, nr. top. 5685/8, deţinut de către FORTUNA ROMANO.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 106
din data de 24  februarie  2021
 
 
 
 
Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune la intenția de înstrăinare a imobilului situat în Municipiul Braşov, str. Mureșenilor nr. 15, et. I, ap. 8, înscris în C.F. nr. 131505-C1-U5 Braşov, nr. top. 5685/8, deţinut de către FORTUNA ROMANO;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 10.812 din 2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemţiune la intenția de înstrăinare a imobilului situat în Municipiul Braşov, str. Mureșenilor nr. 15, et. I, ap. 8, înscris în C.F. nr. 131505-C1-U5 Braşov, nr. top. 5685/8, deţinut de către FORTUNA ROMANO;
Văzând adresa nr. 6.914 din 22 ianuarie 2021 prin care doamna Neamțu Iuliana-Cristina, în calitate de mandată a domnului Fortuna Romano, conform procurii speciale încheiată la Notar-Italia, în data de 07.10.2020, tradusă în limba română, solicită Consiliului Local al Municipiului Brașov, exercitarea dreptului de preemţiune la intenția de înstrăinare a imobilului situat în Braşov, str. Mureșenilor nr. 15, ap. 8, înscris în C.F. nr. 131505-C1-U5 Braşov, nr. top. 5685/8, Casa Lazăr, monument istoric , datare sec. XVI-XIX, poz. 322 LMI 2015, cod BV-II-m-B-11468, pentru preţul de 60.000 Euro; precum şi adresa Direcţiei Judeţene pentru Cultură Braşov nr. 28/7/15.01.2021 prin care   nu-și exercită dreptul de preemțiune al statului și îl transferă către autoritatea publică locală;
Având în vedere prevederile art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1) , alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. f), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-și exercită dreptul de preemţiune la intenția de înstrăinare a imobilului situat în Municipiul Braşov, str. Mureșenilor nr. 15, et. I, ap. 8, înscris în C.F. nr. 131505-C1-U5 Braşov, nr. top. 5685/8, deţinut de către Fortuna Romano.
 
 
Art. 2. Prezenta hotărâre nu reprezintă o certificare a proprietăţii, iar verificarea condiţiilor de legalitate privind vânzarea monumentului istoric (interdicţia de înstrăinare, ipoteci, drepturi de privilegiu, grevare de sarcini), rămâne în sarcina întocmitorului actului de înstrăinare.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.