Hotărârea nr. 104/2021

Neexercitarea dreptului de preemţiune la intenția de înstrăinare a imobilului situat în Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 3, ap. 2, înscris în C.F. nr. 148129-C1-U2 Brașov, deţinut de către Dițescu Dan și Dițescu Paraschiva.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 104
din data de 24  februarie  2021
 
 
 
Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune la intenția de înstrăinare a imobilului situat în Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 3, ap. 2, înscris în C.F. nr. 148129-C1-U2 Brașov, deţinut de către Dițescu Dan și Dițescu Paraschiva;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 15.510 din 2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemţiune la intenția de înstrăinare a imobilului situat în Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 3, ap. 2, înscris în C.F. nr. 148129-C1-U2 Brașov, deţinut de către Dițescu Dan și Dițescu Paraschiva;
Văzând adresa nr. 6.588 din 21 ianuarie 2021 prin care numiții Dițescu Dan și Dițescu Paraschiva, solicită Consiliului Local al Municipiului Brașov să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare a imobilului situat în Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 3, ap. 2, înscris în C.F. nr. 148129-C1-U2 Brașov, pentru preţul de 50.000 de Euro; precum şi adresa Direcţiei Judeţene pentru Cultură Braşov nr. 18/5/12.01.2021 prin care nu-și exercită dreptul de preemțiune al statului și îl transferă către autoritatea publică locală;
Având în vedere prevederile art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1) , alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. f), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-și exercită dreptul de preemţiune la intenția de înstrăinare a imobilului situat în Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 3, ap. 2, înscris în C.F. nr. 148129-C1-U2 Brașov, deţinut de către Dițescu Dan și Dițescu Paraschiva.
 
 
Art. 2. Prezenta hotărâre nu reprezintă o certificare a proprietăţii, iar verificarea condiţiilor de legalitate privind vânzarea monumentului istoric (interdicţia de înstrăinare, ipoteci, drepturi de privilegiu, grevare de sarcini), rămâne în sarcina întocmitorului actului de înstrăinare.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.