Hotărârea nr. 102/2021

Neexercitarea dreptului de preemţiune la intenția de înstrăinare a imobilelor situate în Braşov, str. Piața Sfatului nr. 12, apartamentele nr. 2, 3, 6, 8, 9, înscrise în C.F. nr. 101669-C1-U5, top. 5249/II, C.F. nr. 101669-C1-U4, top. 5249/III, C.F. nr. 101699-C1-U3, top. 5249/VI, C.F. nr. 101669-C1-U6, top. 5249/VIII și C.F. nr. 101669-C1-U1, top. 5249/IX, deţinute de către S.C. ROCCA CAPITAL S.R.L.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 102
din data de 24  februarie  2021
 
 
 
 
Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune la intenția de înstrăinare a imobilelor situate în Braşov, str. Piața Sfatului nr. 12, apartamentele nr. 2, 3, 6, 8, 9, înscrise în C.F. nr. 101669-C1-U5, top. 5249/II, C.F. nr. 101669-C1-U4, top. 5249/III, C.F. nr. 101699-C1-U3, top. 5249/VI, C.F. nr. 101669-C1-U6, top. 5249/VIII și C.F. nr. 101669-C1-U1, top. 5249/IX, deţinute de către S.C. ROCCA CAPITAL S.R.L.;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 15.506 din 2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemţiune la intenția de înstrăinare a imobilelor situate în Braşov, str. Piața Sfatului nr. 12, apartamentele nr. 2, 3, 6, 8, 9, înscrise în C.F. nr. 101669-C1-U5, top. 5249/II, C.F. nr. 101669-C1-U4, top. 5249/III, C.F. nr. 101699-C1-U3, top. 5249/VI, C.F. nr. 101669-C1-U6, top. 5249/VIII și C.F. nr. 101669-C1-U1, top. 5249/IX, deţinute de către S.C. ROCCA CAPITAL S.R.L.;
Văzând adresa nr. 8.581 din 26 ianuarie 2021 prin care doamna Aniela Mocanu, împuternicită a C.I.I. Balcan Liviu Adrian, în calitate de Lichidator judiciar al ROCCA CAPITAL S.R.L. - în faliment, solicită Consiliului Local al Municipiului Brașov, să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare a imobilelor situate în Braşov, str. Piața Sfatului nr. 12, apartamentele nr. 2, 3, 6, 8, 9, înscrise în C.F. nr. 101669-C1-U5, top. 5249/II, C.F. nr. 101669-C1-U4, top. 5249/III, C.F. nr. 101699-C1-U3, top. 5249/VI, C.F. nr. 101669-C1-U6, top. 5249/VIII și C.F. nr. 101669-C1-U1, top. 5249/IX, deţinute de către S.C. ROCCA CAPITAL S.R.L., casă, monument istoric, datare sec. XVII-XIX, poz LMI 436, cod LMI 2015 BV-II-m-B-11570, pentru preţul de: 59000 Euro - ap. 2, 70000 Euro - ap. 3, 83000 Euro - ap. 6, 74700 Euro - ap. 8, 26100 Euro - ap. 9; precum şi adresele Direcţiei Judeţene pentru Cultură Braşov nr. 52/10, 11, 12, 13, 14/02.02.2021 prin care nu-și exercită dreptul de preemțiune al statului și îl transferă către autoritatea publică locală;
Având în vedere prevederile art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1) , alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. f), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-și exercită dreptul de preemţiune la intenția de înstrăinare a imobilelor situate în Braşov, str. Piața Sfatului nr. 12, apartamentele nr. 2, 3, 6, 8, 9, înscrise în C.F. nr. 101669-C1-U5, top. 5249/II, C.F. nr. 101669-C1-U4, top. 5249/III, C.F. nr. 101699-C1-U3, top. 5249/VI, C.F. nr. 101669-C1-U6, top. 5249/VIII și C.F. nr. 101669-C1-U1, top. 5249/IX, deţinute de către S.C. ROCCA CAPITAL S.R.L., pentru preţul de: 59000 Euro - ap. 2, 70000 Euro - ap. 3, 83000 Euro - ap. 6, 74700 Euro - ap. 8, 26100 Euro - ap. 9.
 
 
Art. 2. Prezenta hotărâre nu reprezintă o certificare a proprietăţii, iar verificarea condiţiilor de legalitate privind vânzarea monumentului istoric (interdicţia de înstrăinare, ipoteci, drepturi de privilegiu, grevare de sarcini), rămâne în sarcina întocmitorului actului de înstrăinare.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.