Hotărârea nr. 100/2021

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenurilor din str. Alexandru Ioan Cuza nr. 3.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 100
din data de 24  februarie  2021

 

 

 

 
Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenurilor din str. Alexandru Ioan Cuza nr. 3;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 14.932 din 10.02.2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenurilor din str. Alexandru Ioan Cuza nr. 3;
Văzând adresa nr. 8.412 din 26.01.2021, declarația de renunțare la dreptul de proprietate nr. 2.196 din 08.12.2020 și extrasele C.F. pentru informare nr. 167788 și nr. 167758 Brașov;
Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. f) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se ia act că societatea LIDL ROMANIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ a renunțat la dreptul de proprietate asupra terenului înscris în C.F. nr. 167788 Brașov, nr. cad. 167788, în suprafață de 171 m.p. și a terenului înscris în C.F. nr. 167758 Brașov, nr. cad. 167758, în suprafață de 382 m.p., str. Alexandru Ioan Cuza nr. 3.
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a terenului înscris în C.F. nr. 167788 Brașov, nr. cad. 167788, în suprafață de 171 m.p. și a terenului înscris în C.F. nr. 167758 Brașov, nr. cad. 167758, în suprafață de 382 m.p., str. Alexandru Ioan Cuza nr. 3.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.