Hotărârea nr. 10/2021

Aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2021 o locuinţă socială.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 10
din data de 27  ianuarie  2021

 

 

 

 

 

 
Privind: aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2021 o locuinţă socială;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 ianuarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 3.945 din 2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2021 o locuinţă socială;
Având în vedere prevederile art. 42 şi art. 43 din Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 21, alin. (1) din Anexa Norme metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 la H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.C.L. nr. 510/2004 privind instrumentarea solicitărilor de locuinţe sociale şi verificarea condiţiilor de eligibilitate pe perioada de valabilitate a contractului de închiriere, republicată; ale H.C.L. nr. 434/2020 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale şi actele justificative necesare întocmirii dosarului solicitantului pentru anul 2020, republicată; ale H.C.L. nr. 551/2020 privind aprobarea constituirii Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi ale H.C.L. nr. 580/2018 privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale aparţinând Municipiului Braşov, republicată;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), lit. q), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă lista cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2021 o locuinţă socială, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia de Asistenţă Socială Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa 1 PCHL Lista Locuinta Sociala.pdf