Hotărârea nr. 1/2021

Aprobarea proiectului Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Brașov cu echipamente și materiale de protecție/dispozitive medicale în vederea creșterii capacității de a gestiona situația de pandemie generată de virusul SARS-COV-2.
 
 
HOTĂRÂREA Nr.  1
din data de 12  ianuarie  2021
 
 
 
 
Privind: aprobarea proiectului Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Brașov cu echipamente și materiale de protecție/dispozitive medicale în vederea creșterii capacității de a gestiona situația de pandemie generată de virusul SARS-COV-2;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință de îndată la data de 12 ianuarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 1.882 din  08.01.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Strategii, Programe de Dezvoltare din cadrul Direcţiei Proiecte și Strategii, prin care se propune aprobarea proiectului Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Brașov cu echipamente și materiale de protecție/ dispozitive medicale în vederea creșterii capacității de a gestiona situația de pandemie generată de virusul SARS-COV-2;
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene; Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanței de Urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârii nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; Hotărârii Guvernului nr. 398 din 27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârii Guvernului nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ; Ordonanței de Urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare; Decretului nr. 195 din data de 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României; Decretului nr. 240 din 14 aprilie 2020 al Președintelui României privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României; Hotărârii nr. 13 din 21.08.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Brașov, privind asigurarea necesarului de materiale sanitare de protecție și a unor bunuri necesare desfășurării activității în unitățile școlare din Municipiul Brașov, în perioada pandemiei cu COVID-19; Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar/ universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-COV-2; Ordinului   nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARSCoV-2; Ordonanței de Urgență nr. 11 din 4 februarie 2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei; Ordonanței de Urgență nr. 43 din 6 aprilie 2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de  urgență; Ordonanței  de Urgenta a Guvernului nr. 52/2020 pentru modificarea art. 29^3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19; Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii pentru perioada de programare 2014 - 2020; Regulamentului (UE) 2020/460 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 martie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013 și  (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în  sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca reacție la  epidemia de COVID-19 (Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus); Regulamentului (UE) 2020/558 al Parlamentului European și al Consiliului  din 23 aprilie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013 și (UE) nr. 1303/2013 în  ceea ce privește măsuri specifice de asigurare a unei flexibilități excepționale pentru utilizarea  fondurilor structurale și de investiții europene ca reacție la epidemia de COVID-19; Comunicarea CE (2020/C 108 I/01) Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului  privind achizițiile publice în situația de urgență legată de criza COVID-19; Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; Ghidului solicitantului POIM 2014/2020: Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul AP 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, prin prioritatea de investiții 9a Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, precum şi termenul strâns pentru depunerea documentației (15.01.2021) în vederea finanțării și procedura complexă ce urmează a fi parcursă în acest sens, se impune adoptarea Proiectului de Hotărâre, în regim de urgenţă;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. c), art. 134, alin. (4), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă proiectul Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Brașov cu echipamente și materiale de protecție/ dispozitive medicale în vederea creșterii capacității de a gestiona situația de pandemie generată de virusul SARS-COV-2, în vederea finanțării în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 “Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, obiectiv specific 9.1 “ Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19“.
 
 
Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului prevăzut la art. 1, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului de 13.849.875,10 lei defalcată astfel:
- 13.820.609,10 lei, TVA inclus, reprezentând cheltuieli cu echipamente medicale și consumabile, cheltuială eligibilă
- 2.380,00 lei, TVA inclus, reprezentând cheltuieli pentru audit, cheltuială eligibilă
- 3.570,00 lei, TVA inclus, reprezentând cheltuieli de informare și publicitate, cheltuială eligibilă
- 23.316,00 lei, nepurtătoare de TVA , reprezentând cheltuieli  cu managementul proiectului.
 
 
Art. 4. Se împuternicește Primarul Municipiului Brașov, domnul Allen Coliban, să semneze toate documentele necesare și Contractul de finanțare în numele și pentru  UAT Municipiul Brașov.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Programe și Strategii - Serviciul Strategii, Programe de Dezvoltare, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • ANEXA LA HCL.pdf