Proces verbal din 31.01.2020

Proces verbal - sedinta ordinara din data de 31-01-2020

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAȘOV

PROCESUL - VERBAL ÎNCHEIAT ÎN ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAȘOV DIN DATA DE 31 IANUARIE 2020

Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Brașov a fost convocată pentru data de 31 ianuarie 2020, orele 09:30, în sala de ședințe a Consiliului Local, din B-dul Eroilor nr. 8, anunțul de ședință fiind postat pe site-ul instituției și publicat în Monitorul Oficial Local.

Secretarul Municipiului Brașov, doamna Adriana Goran face prezența. Din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 26, domnul Bogdan Mircea absentând motivat. D-na Secretar precizează că ședința este statutară și se pot lua hotărâri valabile.

La ședință participă domnul Primar George Scripcaru, domnul Viceprimar Mihai Costel și domnul Viceprimar Barabas Laszlo.

Aprobarea ordinii de zi

Ordinea de zi, conținând 78 puncte, se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi pentru.

Aprobarea ordinii de zi suplimentare

Se supune la vot ordinea de zi suplimentară cu 5 puncte și se aprobă cu 25 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Șovăială).

INTERPELARI

D-ra consilier Crivineanu Alexandra, face un apel cu privire la punctele suplimentare, solicitând să primească documentele în termenul stabilit de lege, propunând amânarea punctului de acordare a titlului de cetățean de onoare, specificând că nu este respectată procedura.

Domnul consilier Macedonschi subliniază că există un excedent bugetar de 47 milioane euro, care va fi redirectionat către investiții. Cel mai important proiect al dezvoltării Brașovului, este aeroportul și solicită un parteneriat public între Consiliul Local Brașov, Primăria Municipiului Brașov și Consiliul Județean Brașov și redirecționarea a 10 milioane de euro pentru aeroport. Acest proiect este necesar pentru dezvoltarea orașului, arată domnul consilier.

De asemenea, arată că există o mare problemă de trafic cu privire la planificarea urbană. Din excedentul bugetar, trebuie prevăzut cel puțin o jumătate de milion de euro și este necesar să fie consultați specialiști, urbaniști de mobilitate urbană, pentru a se constata ce posibilități există pentru viitor, cu privire la trecerea în subteran a circulației în Centrul Civic, pe Bd. Eroilor, cu legătură spre “Tractorul” și cu un tren rapid spre aeroport. Există orașe care s-au lovit de aceeași problemă în dezvoltarea urbană, fiind membri în Uniunea Europeană, există acces prin Bruxelles, la cei mai buni specialiști din Europa.

Domnul consilier Șovăială atrage atenția asupra service-ului de pe str. Fântâniței, în fața căruia există în permanență parcate 4-5 mașini, care obturează trecerea autovehiculelor.

O altă problemă este lipsa clanței de la sala de sport de la Școala Generală nr.13. În privința punctului suplimentar privind acordare titlului de cetățean de onoare, pentru domnul consilier Șovăială, domnul Roth este deja un cetățean de onoare al orașului dar își exprimă nemulțumirea în privința nerespectării procedurii de introducere a proiectului pe ordinea de zi, proiectul fiind propus cu întârziere.

Domnul consilier Ungar îi solicită domnului Primar George Scripcaru, să facă demersurile necesare pentru a-l declara Cetățean de onoare al municipiului Brașov, pe domnul ambasador al Israelului în România, domnul David Saranga. Domnul diplomat, spune domnul consilier, are obiceiul de a vizita comunitățile evreiești și vrea să contribuie la dezvoltarea relațiilor dintre Israel și România, fiind posibil cu sprijinul acestuia, să fie aduse investiții în Brașov.

Domnul Primar răspunde interpelării domnului consilier Șovăială, referitoare la str. Fântâniței și cere Poliției Locale, să rezolve problema. Pentru Școala nr.13, domnul Primar arată că problema ridicată ține de partea administrativă.

Domnul Primar George Scripcaru îi răspunde domnului consilier Macedonschi, comunicându-i că este într-o legătură permanentă cu președintele Consiliului Județean și cu ministerul de resort, în ceea ce privește aeroportul.

Domnul Primar precizează că ordinea de zi a trebuit suplimentată, pentru că există modificări pe proiecte cu finanțare externă.

Doamna consilier Donosă întreabă ce modificări au fost aduse Regulamentului privind eliberarea și folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulația pe străzile din Municipiul Brașov.

Domnul Viceprimar Barabas dă câteva explicații vorbind de limitarea utilajelor până la 27 de tone, având în vederea deteriorarea drumurilor și criteriile de mediu impuse în zonă.

PUNCTELE SUPLIMENTARE

ÎNSCRISE PE ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI

  • (1) PUNCTUL 83

Proiect de hotărâre pentru acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Brașov domnului TIBERIU ROTH.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1 și 5, iar în urma supunerii la vot, a fost aprobat cu 25 voturi pentru și 1 abținere, a d-lui Șovăială Șerban.

Consiliul Local a aprobat propunerea primarului, de a acorda acest titlu celui care timp de 30 de ani a fost liderul comunității evreilor din Brașov, contribuind inclusiv la dezvoltarea relațiilor culturale cu Israelul, municipiul Brasov fiind înfrățit cu orașul Rishon Le Sion din Israel.

Domnul Roth arată că a fost surprins în mod plăcut de această propunere care îi face onoare. Acesta spune că, deși nu este născut la Brașov, se simte brașovean, mai ales că a trăit aici în inima țării, 65 de ani, cea mai mare parte a vieții sale, în luna februarie, împlinind vârsta de 85 de ani. Domnul Roth speră, să fie alături în continuare de cetățenii orașului Brașov.

  • (2) PUNCTUL 79

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 737/2018 republicată, privind aprobarea proiectului “Realizare infrastructura integrata pentru ciclism si trafic pietonal cu facilități complementare - Traseul 1 și a cheltuielilor legate de proiect.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate de voturi pentru.

  • (3) PUNCTUL 80

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 787/2018 republicată, privind aprobarea proiectului “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism și trafic pietonal cu facilități complementare - Traseul 2 și a cheltuielilor legate de proiect.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate de voturi pentru.

  • (4) PUNCTUL 81

Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea HCL nr.243/2005, republicata, privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea si folosirea permiselor de Libera Trecere pentru circulația pe străzile din Municipiul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate de voturi pentru.

  • (5) PUNCTUL 82

Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 730/2018 republicată, privind aprobarea proiectului "Sistem centralizat de monitorizare și control al traficului în Municipiul Brașov" și a cheltuielilor legate de proiect.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

Președintele de ședință, dl. Adrian Oprică informează că punctele suplimentare au un caracter de urgență și ele pot fi introduse pe ordinea de zi, până în ziua ședinței.

Domnul Primar arată că proiectele sunt deja parcurse și nu fac decât să modifice în sens pozitiv, faptul că datorită unor decizii, la nivel de ministere s-a decis, ca și cofinanțarea de 19% din partea municipiului, să fie numai de 2%.

Doamna consilier Donosă propune ca în momentul în care sunt astfel de proiecte pe ordinea de zi, să se înceapă cu o scurtă prezentare a proiectelor.

PUNCTUL 1

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Brașov - II decembrie 2019.

Se supune la vot fiecare articol al proiectului de hotărâre:

Art. 1 Se validează modificările efectuate prin Dispoziția de Primar nr. 5120/23.12.2019, privind majorarea bugetului local al Municipiului Brașov aprobat prin H.C.L. nr. 806/10.12.2019 cu sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.

Rezultatul votului: unanimitate de voturi pentru.

Art. 2 Se aprobă bugetul local rectificat al Municipiului Brașov pe anul 2019 în sumă de 623.496,46 mii lei la partea de venituri și în sumă de 920.687,76 mii lei la partea de cheltuieli, astfel:

pentru secțiunea de funcționare veniturile sunt în sumă de 566.882,70 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 580.882,70 mii lei.

Excedentul secțiunii de funcționare, conform H.C.L. nr. 3/28.01.2019, republicată, privind încheierea execuției bugetului local al Municipiului Brașov pe anul 2018 și utilizarea excedentului bugetar în anul 2019, este de 14.000 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.

Pentru secțiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 56.613,76 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 339.805,06 mii lei.

Excedentul secțiunii de dezvoltare, conform H.C.L. nr. 3/28.01.2019, republicată, este de 283.191,30 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.

Detalierea fiecărei secțiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole și aliniate se regăsește în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Rezultatul votului: unanimitate.

Art. 3 Bugetul rectificat al instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local pe anul 2019, rămâne la nivelul aprobat prin H.C.L. nr.806/10.12.2019.

Rezultatul votului: unanimitate.

Art. 4 Bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile pe anul 2019 rămâne la nivelul aprobat prin H.C.L. nr. 292/17.04.2019.

Rezultatul votului: unanimitate.

Art. 5 Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli rectificate ale instituțiilor și serviciilor publice, finanțate integral sau parțial din bugetul Municipiului Brașov, pe anul 2018, astfel:

  • - Municipiul Brașov                    anexa nr. 2;

  • - Direcția de Asistenta Socială Brașov anexa nr. 3.01-3.02

Rezultatul votului: unanimitate de voturi.

Art. 6 Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Economică, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Rezultatul votului: unanimitate.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 2

Proiect de hotărâre privind încheierea execuției bugetului local al Municipiului

Brașov pe anul 2019 și utilizarea excedentului bugetar în anul 2020.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 3

Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului aferent instituțiilor publice finanțate în anul 2020 din bugetul Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 4

Proiect de hotărâre privind acordarea de burse elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Brașov, pentru anul școlar 2019 - 2020, semestrul II.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Pre-acordului de finanțare cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 6

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brașov, începând cu data de 01.01.2020.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 7

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din Serviciul Public de Administrare Creșe Brașov, începând cu data de 01.01.2020.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 8

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul Poliției Locale Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 9

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din Direcția de Asistență Socială Brașov, instituție în subordinea Consiliului Local Brașov, începând cu data de 01.01.2020.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 10

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov, serviciu public în subordinea Consiliului Local Brașov, începând cu data de 01.01.2020.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 11

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din Direcția Fiscală Brașov, instituție publică în subordinea Consiliului Local Brașov, începând cu data de 01.01.2020.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 12 RETRAS

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Administrare Piețe Brașov, serviciu public în subordinea Consiliului Local Brașov, începând cu data de 01.01.2020.

PUNCTUL 13

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din cadrul Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Brașov, serviciu public în subordinea Consiliului Local Brașov, începând cu data de 01.01.2020.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 14

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din cadrul Serviciului Public Local de Termoficare Brașov, serviciu public în subordinea Consiliului Local Brașov, începând cu data de 01.01.2020.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 15

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupationale “Administrație” din Serviciul Public Local Salvamont, Agrement și Parking, serviciu public în subordinea Consiliului Local Brașov, începând cu data de 01.01.2020.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 16

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din Direcția Administrare Infrastructură Sportivă Brașov, instituție publică în subordinea Consiliului Local Brașov, începând cu data de 01.01.2020.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 17

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administratie” din Grădina Zoologică Brasov, începând cu data de 01.01.2020.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 18

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, începând cu data de 01.01.2020.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 19

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 73/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi Centrul de Zi de Socializare și Petrecere a Timpului Liber (tip club) Noua.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 20

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 74/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi Centrul de Zi de Asistență și Recuperare pentru Persoane Vârstnice.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 21

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 75/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Unitatea de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 22

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 547/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu „Sfântul Nicolae.”

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 23

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului de informare și sensibilizare a populației.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 24

Raport de activitate al asistenților personali angajați ai Direcției de Asistență Socială Brașov, pe semestrul II 2019.

PUNCTUL 25

Informare privind raportul de acordare a serviciilor de asistență socială și utilizarea subvențiilor acordate de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998, de către asociații și fundații, în anul 2019.

PUNCTUL 26

Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanțele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice aflate în sold la 31 decembrie 2019.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 27

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Direcției Fiscale Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 25 voturi pentru și o abținere (doamna Adina Donosa).

PUNCTUL 28

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 241/2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale

Direcției Administrare Infrastructură Sportivă Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 25 voturi pentru și o abținere (doamna Adina Donosa).

PUNCTUL 29

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Serviciului Public Local de Termoficare Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu 25 voturi pentru și o abținere (doamna Adina Donosa).

PUNCTUL 30

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 242/17.04.2019, privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Adina Donosa) și 1 abținere (Șovăiala Serban).

PUNCTUL 31

Proiect de hotărâre privind evaluarea performanțelor Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. pentru anul 2019.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 32

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Brașov în calitate de partener la organizarea etapei “FIS SES Cup Race”, înscrisă în calendarul competițional al

Federației Română de Schi Biatlon în sezonul 2019- 2020.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 33

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul “Realizarea unui spațiu multifuncțional de recreere și sport” în Municipiul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 34

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 100/2019 privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 567/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Afaceri Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri din str. Institutului nr. 35 Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 36

Proiect de hotărâre pentru ajustarea tarifelor unitare cuprinse în anexa nr. 1 și nr. 2 din H.C.L. nr. 791/2018 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare desfășurate de prestatorii serviciilor publice delegate, pe raza municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu 17 voturi pentru, 7 voturi împotrivă (domnul Achim Silviu, dl. Bunghiuz Marius, d-na Urse Gabriela, di.Tarăbuță Dumitru, dl.Chicuș Constantin, dl. Duțu Tudor și d-ra Crivineanu Alexandra și 2 abțineri (dl. Serban Șovăială și dna Adina Donosa).

Grupul de consilieri PSD va vota împotriva acestei ajustări tarifare, precizează d-ra consilier Crivineanu. Arată că, dacă s-ar fi făcut colectare selectivă a gunoiului menajer și dacă ar fi existat mașini care să ridice gunoiul menajer selectiv, dacă se făcea acea reciclare începând cu mai mulți ani în urmă, nu se mai ajungea la tone de gunoaie, ajungându-se de la 30 lei la 80 lei/tona de gunoi. Din rectificarea bugetară arată că, Primăria putea să acopere acest cost suplimentar dat prin ordonanța de urgență de guvern.

Domnul Primar specifică că guvernul PSD a elaborat și validat ordonanța de urgență care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2020. De asemenea, spune că 40% dintre cetățeni nu plătesc pentru salubrizare.

D-ra Crivineanu spune că ordonanța a fost dată cu ceva timp înainte, pentru ca toată lumea să se pună în regulă cu aceste proceduri, să se colecteze selectiv și să se recicleze.

Domnul consilier Șovăială spune că sunt foarte mulți care nu plătesc, salută acel Regulament de salubrizare, care va fi introdus, deoarece ar putea să mărească numărul celor care vor plăti taxa de salubrizare. Totodată, întreabă ce împiedică Poliția Locală să ia legătura cu firmele de salubritate, să verifice firmele care au renunțat la contractele de salubrizare.

Domnul Primar dă câteva explicații despre Regulamentul de salubrizare. Dânsul spune că pentru locuințele individuale trebuie achiziționate 1-2 pubele microcipate. Cu Serviciul Asociații de Proprietari se vor verifica contractele de salubrizare, cu Direcția Fiscală se vor verifica toți agenții economici de pe raza Municipiului Brașov. Domnul Primar, propune o taxă pentru toată lumea, diferențiat (pe familie, pe agenți economici).

Domnul consilier Ungar consideră că cetățenii trebuie informați despre atribuțiile Poliției locale.

Domnul consilier Tărăbuță își exprimă nemulțumirea legat de timpul acordat pentru luarea cuvântului și de problemele legate de salubrizare.

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 149/2017 privind Regulamentul - Cadru al serviciului de salubrizare și deszăpezire a municipiului Brașov.

Doamna consilier Durbacă Adina părăsește ședința Consiliului Local.

PUNCTUL 38

Proiect de hotărâre privind documentația de urbanism “P.U.D. - Construire show-room auto, atelier pregătire livrare, totem și împrejmuire parțială”, în Brașov, Calea București, nr. 232, beneficiar Zarian Trans S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 39

Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a documentației “P.U.D. - Schimbare funcțiune clădire Hotel Poiana în clădire cu funcțiune de locuințe de vacanță și hoteliere, compartimentări interioare nestructurale, refacere acoperiș, mansardare parțială a corpului cu regim de înălțime parter, înlocuire tâmplărie exterioară, termoizolație exterioară, concesionare teren, extindere cu salon de mic dejun, extindere pe verticală (deasupra recepției)”, în Brașov, Poiana Brașov, str. Valea Dragă nr. 2, inițiator S.C. Ana Hotels S.A.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 40

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului pe trimestrul IV 2019 privind stadiul realizării măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1, 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 41

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului pe anul 2019 privind stadiul realizării măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1, 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

Domnul consilier Macedonschi arată va acorda cele 3 minute prevăzute de regulament pentru luarea de cuvânt în ședință, domnului Marius Dan, care are o interpelare din partea cetățenilor.

Domnul Marius Dan, pune o întrebare consilierilor locali și anume: “Ce activități concrete ați întreprins în ultimele 30 de zile în vederea limitării poluării industriale?”

Domnul Primar subliniază că este o procedură, un regulament în care ședința își desfășoară cursul.

Referitor la întrebarea d-lui Marius Dan, arată că măsurile luate, se încadrează în proiectul de buget, fiind prevăzute achiziționarea și crearea unor mecanisme pentru verificarea aspectelor ce țin de poluare.

Domnul Primar precizează că Municipiul Brașov are o centură ocolitoare de 20 km, iar traficul greu este scos din oraș, iar fabricile și firmele care au activități economice, nu mai funcționează în oraș, ci au fost relocate. Precizează, de asemenea, că se vor achiziționa echipamente care vor fi puse la dispoziția Gărzii de Mediu.

Domnul președinte de ședință Oprică Adrian îl sancționează pe domnul consilier Macedonschi, precizând că nu mai are voie să ia cuvântul la această ședință.

Domnul Macedonschi Cristian părăsește ședința Consiliului Local adresând injurii președintelui de ședință - dl. Adrian Oprică.

Doamna consilier Urse propune să se identifice facilități pentru posesorii de autoturisme, pentru că tuturor le pasă de calitatea aerului.

Domnul Primar informează că a solicitat Grupului „Fin-Eco”, să prezinte stadiul implementării investițiilor.

Domnul Viceprimar Barabas face o completare la ceea ce s-a spus, explicând că măsurile care vor fi luate de Municipiul Brașov au fost reglementate de instituțiile de specialitate. Există o agenție națională care a specificat care sunt cele 20 de măsuri care trebuie adoptate; 14 pentru poluare mobilă și 6 pe poluare industrială, cu termen de implementare, anul 2022. 15 măsuri au fost deja atacate.

Domnul Șovăială arată că Brașovul nu e mai poluat decât alte orașe, însă are o situație nefericită pentru că este poziționat între două dealuri, circulă mai greu curenții de aer. Dacă în acel plan de măsuri se spune că încălzirea locuințelor are o influență de 1%, dacă se elimină total, s-ar îmbunătăți aerul cu 1%; dacă se urmărește situația activităților industriale și economice care au o influență de 57% sau asupra traficului de 37%, dacă se micșorează cu 1%, efectul este mult mai mare decât dacă se elimină în totalitate încălzirea locuințelor.

Referitor la procedura de acordare a răspunsurilor la interpelări, domnul consilier Șovăială, a cerut un răspuns în scris referitor la parcarea de sub Tâmpa.

PUNCTUL 42

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a cotei de 7.566/51.000 din terenul înscris în C.F. nr. 154950 Brașov, nr. cad. 154950.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 43

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului înscris în C.F. nr. 156005 Brașov, nr. cad. 156005.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 44

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului înscris în C.F. nr. 158962 Brașov, nr. cad. 158962.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 45

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului înscris în C.F. nr. 159424 Brașov, nr. cad. 159424.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 46

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului înscris în C.F. nr. 159542 Brașov, nr. cad. 159542.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 47

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului înscris în C.F. nr. 161607 Brașov, nr. cad. 161607.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 48

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a cotei de 10/175 din terenul înscris în C.F. nr. 109538 Brașov, nr. cad. 109538, nr. top. (9982/1/4, 9982/2/4, 9982/3/2/1/2, 9980/2/1/3, 9981)/11 și a cotei de 10/175 din terenul înscris în C.F. nr. 109563 Brașov, nr. cad. 109563, nr. top. (9982/1/4, 9982/2/4, 9982/3/2/1/2, 9980/2/1/3, 9981)/10, de la Chirvasă Cătălin și Chirvasă Mariana.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a cotei de 60/1.225 din terenul înscris în C.F. nr. 109563 Brașov, nr. cad. 109563, nr. top. (9982/1/4, 9982/2/4, 9982/3/2/1/2, 9980/2/1/3, 9981)/10, de la Chirvasă Petru și Chirvasă Elena-Cristina.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 50

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a cotei de 7/175 din terenul înscris în C.F. nr. 109563 Brașov, nr. cad. 109563, nr. top. (9982/1/4, 9982/2/4, 9982/3/2/1/2, 9980/2/1/3, 9981)/10, de la Dumitrașcu Cornel și Dumitrașcu Aurica.

5                                5                             5

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 51

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a cotei de 7/175 din terenul înscris în C.F. nr. 109538 Brașov, nr. cad. 109538, nr. top. (9982/1/4, 9982/2/4, 9982/3/2/1/2, 9980/2/1/3, 9981)/11, de la Adetu Adriana.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 52

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a cotei de 494/4.947 din terenul înscris în C.F. nr. 143430 Brașov, nr. cad. 143430, de la Pintilie Loredana-Maria.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 53

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a cotei de 3/25 din terenul înscris în C.F. nr. 109538 Brașov, nr. cad. 109538, nr. top. (9982/1/4, 9982/2/4, 9982/3/2/1/2, 9980/2/1/3, 9981)/11, de la Apostu Sorin-Constantin.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 54

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune

pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Cerbului nr. 24, ap. 2 A.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 55

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Postăvarului nr. 37, ap. 8.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 56

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Poarta Schei nr. 2, ap. 4, deținut de Pascu Traian.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 57

Proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor sociale situate în Municipiul Brașov, str. Zizinului nr. 144.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 58

Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Brașov pentru anul școlar 2020 - 2021.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 59

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local al Municipiului Brașov pentru închiderea golului de ușă existent dintre camere, deschiderea unei noi căi de acces cu intrare din gang și amenajarea unei băi, deținut de Beldie Paul Ion și soția Beldie Cristina.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 60

Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Direcția Administrare Infrastructură Sportivă Brașov, a imobilului Stadionul Tineretului situat în Municipiul Brașov, strada Stadionului nr. 1.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 61

Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Direcția Administrare Infrastructură Sportivă Brașov, a terenului cu dotările aferente, în suprafață de 4.968 m.p., identificat în C.F. nr. 106188 Brașov, nr. cad. 106188, situat în Brașov, B-dul Gării f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 62

Proiect de hotărâre privind transmiterea către Clubul Sportiv Municipal CORONA Brașov a Autobuzului M3 ROMAN și a Tahografului DTCO.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 63

Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de dare în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe a spațiului situat în Brașov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C 7, cam. 302.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 64

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru suprafețele locative cu destinația de locuințe aflate în administrarea Societății Rial S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 65

Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului contractelor de concesionare a unor cabinete medicale, servicii medicale medicină de familie.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 66

Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință asupra locuinței de serviciu, acordat către A.N.C.P.I. - O.C.P.I. Brașov și situată în Brașov,

Bd. Muncii nr. 17, sc. D, ap. 3.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 67

Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. Soarelui nr. 2.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 68

Proiect de hotărâre privind dezlipirea terenului situat în Brașov, str. Aurelian f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 69

Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. Lungă nr. 1.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 70

Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. Mihail Kogălniceanu f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 71

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Gării Noua f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 72

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, B-dul Saturn.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Dimitrie Anghel nr.2

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 74

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent construcției, situat în Brașov, str. General Traian Moșoiu nr. 29, către Baciu Mihaela.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 75

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent construcției, situat în Brașov, str. Dr. Gheorghe Baiulescu nr. 30, către Lungan Andrei Iulian și Lungan Ana Maria.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 76

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, Aleea Constructorilor nr. 17.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 77

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor imobile situate în Brașov, Cartierul Stupini (zona Staffen).

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 78

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 887/10.12.2019 privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, B-dul Gării nr. 24 A.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

Președintele ședinței - domnul Oprică Florentin-Adrian declară lucrările ședinței încheiate.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, spre cele legale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

OPRICĂ ADRIAN FLORENTIN

SECRETAR GENERAL,

ADRIANA GORAN