Hotărârea nr. 99/2020

Modificarea H.C.L. nr. 731/14.12.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 99

din data de  20  februarie  2020

 

 

 
 
Pentru: modificarea H.C.L. nr. 731/14.12.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public”;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 15.397 din 11.02.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Tehnologia Informației și Comunicațiilor din cadrul Direcţiei Tehnologii Informaționale și Servicii Electronice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 731/14.12.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public”;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) şi art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se modifică Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 731 din 14.12.2018 şi care va avea următorul cuprins:
Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru proiectul ,,Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public ” după cum urmează:
- Valoare totală proiect: - 16.066.631,64 lei inclusiv TVA
- Valoare totală deviz: - 16.066.631,64 lei
din care C + M: - 1.297.918,13 lei inclusiv TVA
- Termen de realizare:  - 36 de luni.”
 
 
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 731 din 14.12.2018, astfel cum a fost modificată, se va republica.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnologii Informaționale și Servicii Electronice - Serviciul Tehnologia Informației și Comunicațiilor, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 731 din data de  14  decembrie  2018
Republicată conform H.C.L. nr. 99 din data de 20 februarie 2020
 
 
 
 
Privind: aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public”;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 15.397 din 11.02.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Tehnologia Informației și Comunicațiilor din cadrul Direcţiei Tehnologii Informaționale și Servicii Electronice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 731/14.12.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public”;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) şi art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru proiectul ,,Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public”.
 
 
Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru proiectul ,,Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public ” după cum urmează:
- Valoare totală proiect: - 16.066.631,64 lei inclusiv TVA
- Valoare totală deviz: - 16.066.631,64 lei
din care C + M: - 1.297.918,13 lei inclusiv TVA
- Termen de realizare:  - 36 de luni.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia Tehnologii Informaţionale şi Servicii Electronice - Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.