Hotărârea nr. 98/2020

Aprobarea contractului de mandat al membrilor în Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.

 

HOTĂRÂREA Nr. 98

din data de  20  februarie  2020

 

 

 

 
Privind: aprobarea contractului de mandat al membrilor în Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 13.586 din 06.02.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând Raportul de specialitate al Compartimentului de Guvernanță Corporativă, prin care se propune aprobarea contractului de mandat al membrilor în Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.;
Având în vedere prevederile art. 3, pct. 1, lit. d) şi art. 12, alin. 1) şi alin. 5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 111/2016; ale H.C.L. nr. 839/2019 privind aprobarea raportului pentru numirile membrilor în Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt RA, adresa Ministerului Finanţelor Publice nr. 855.186 din 22.01.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 10.200 din 29.01.2020, privind avizarea de către M.F.P. a contractului de mandat pentru membrii consiliului de administraţie al R.P.L.P. Kronstadt RA precum şi adresa Ministerului Finanţelor Publice nr. 844.420 din 20.12.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 126.169 din 31.12.2019, prin care se solicită completarea/modificarea contractului de mandat;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă conţinutul contractului de mandat al administratorilor Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., prevăzut în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se aprobă conţinutul actului adiţional la contractul de mandat actual al membrilor consiliului de administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., prevăzut în anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. Se mandatează Primarul Municipiului Braşov să semneze, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Braşov, actul adiţional la contractele de mandat actuale.
 
 
Art. 4. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri, prevederile art. 3 din H.C.L. nr. 839/2019 privind aprobarea raportului pentru numirile membrilor în Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt RA, îşi încetează aplicabilitatea.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, Compartimentul de Guvernanţă Corporativă şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
  
 
HOTĂRÂREA Nr. 839 din data de  10  decembrie  2019
Republicată conform H.C.L. nr. 98 din data de 20 februarie 2020
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea raportului pentru numirile membrilor în Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 13.586 din 06.02.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând Raportul de specialitate al Compartimentului de Guvernanță Corporativă, prin care se propune aprobarea contractului de mandat al membrilor în Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.;
Având în vedere prevederile art. 3, pct. 1, lit. d) şi art. 12, alin. 1) şi alin. 5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 111/2016; ale H.C.L. nr. 839/2019 privind aprobarea raportului pentru numirile membrilor în Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt RA, adresa Ministerului Finanţelor Publice nr. 855.186 din 22.01.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 10.200 din 29.01.2020, privind avizarea de către M.F.P. a contractului de mandat pentru membrii consiliului de administraţie al R.P.L.P. Kronstadt RA precum şi adresa Ministerului Finanţelor Publice nr. 844.420 din 20.12.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 126.169 din 31.12.2019, prin care se solicită completarea/modificarea contractului de mandat;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă raportul privind numirile membrilor în Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., întocmit de comisia de selecţie constituită în baza H.C.L. nr. 449/2019, care include clasificarea candidaţilor aflaţi pe lista scurtă, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se aprobă recomandarea formulată de comisia de selecţie şi se numesc ca membri în consiliul de administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., începând cu data de 16.01.2020, următorii:
- Abrudan Ioan Vasile
- Curtu Alexandru Lucian
- Souca Georgeta
- Olteanu Dan - Viciu
- Criţ Maria - Nicoleta
- Zup Mihai
 
 
Art. 3. Durata contractului de mandat ce urmează să se încheie cu administratorii Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. este de 4 ani începând cu data de 16.01.2020.
 
 
Art. 4. Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie este stabilită, conform prevederilor art. 8, alin. (3) şi (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.L. nr. 490/2013 privind aprobarea cuantumului indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., republicată.
 
 
Art. 5. Se mandatează Primarul Municipiului Braşov să semneze, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Braşov, contractele de mandat.
 
 
Art. 6. Se desemnează d-na Souca Georgeta ca reprezentant al autorităţii publice tutelare, Consiliul Local al Municipiului Braşov, în Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. pe durata contractului de mandat.
 
 
Art. 7. Primarul Municipiului Braşov prin Compartimentul de Guvernanță Corporativă, Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A şi persoanele nominalizate la articolul 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Contract de mandat Kronstadt mfp.pdf