Hotărârea nr. 96/2020

Finanţarea nerambursabilă din bugetul Municipiului Braşov a proiectelor culturale.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 96

din data de  20  februarie  2020

 

 

 

 

 

Privind: finanţarea nerambursabilă din bugetul Municipiului Braşov a proiectelor culturale;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 16.680 din 13.02.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Biroului Relații Externe, Turism și Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, prin care se propune finanţarea nerambursabilă din bugetul Municipiului Braşov a proiectelor culturale;
Având în vedere prevederile art. 1, alin. (1) şi art. 1^2, alin. (1) din O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, precum şi art. 5, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general; ale art. 26 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 1, alin. (1) şi art. 1^2, alin. (1) din O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale; ale art. 5, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), alin. (7), lit. d), art. 139, alin. (3), lit. d), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă finanţarea nerambursabilă din bugetul Municipiului Braşov a proiectelor culturale.
 
 
Art. 2. Se aprobă Ghidul Solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă a proiectelor culturale cu toate anexele, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
 
 
Art. 3. Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 542/2017 privind aprobarea finanţării nerambursabile din fonduri publice a proiectelor culturale, îşi încetează aplicabilitatea.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente - Biroul Relaţii Externe, Turism şi Evenimente şi Direcţia Economică vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa A .pdf
  • Anexa B.pdf
  • Anexa C.pdf
  • Anexa D.pdf
  • Anexa E - raport FINAL narativ si financiar.pdf
  • Anexa G -Declaratie privind utilizarea datelor cu caracter personal .pdf
  • Anexa F.pdf
  • GHID PMBV - 12 02 2020.pdf