Hotărârea nr. 95/2020

Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Eficientizarea Energetică a clădirilor publice din municipiul Brașov - Colegiul Tehnic Transilvania, corp A”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 95

din data de  20  februarie  2020

 

 

 

 
Privind: aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Eficientizarea Energetică a clădirilor publice din municipiul Brașov - Colegiul Tehnic Transilvania, corp A”;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 14.115 din 07.02.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Strategii, Programe de Dezvoltare din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, prin care se propune aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Eficientizarea Energetică a clădirilor publice din municipiul Brașov - Colegiul Tehnic Transilvania, corp A”;
Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014-2020, apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.4/4.5/1 - Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 02.12.2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020; H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor financiare prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune 2014-2020; Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 53; H.C.L. nr. 177/2017 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) a zonei metropolitane Brașov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. d), lit. e), lit. f), alin. (7), lit. a), lit. e), lit. j), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă proiectul ”Eficientizarea Energetică a clădirilor publice din municipiul Brașov - Colegiul Tehnic Transilvania, corp A” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.4/4.5/1 - AXA prioritara 4.
 
 
Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Eficientizarea Energetică a clădirilor publice din municipiul Brașov - Colegiul Tehnic Transilvania, corp A”, în cuantum de 11.031.724,75 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 10.959.308,51 lei.
 
 
Art. 3. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Municipiului Braşov, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 291.602,48 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului ”Eficientizarea Energetică a clădirilor publice din municipiul Brașov - Colegiul Tehnic Transilvania, corp A”.
 
 
Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ”Eficientizarea Energetică a clădirilor publice din municipiul Brașov - Colegiul Tehnic Transilvania, corp A”, pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul UAT Municipiul Braşov, cu obţinerea aprobării Consiliului Local Braşov.
 
 
Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
 
 
Art. 6. Se împuterniceşte dl. George SCRIPCARU să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Municipiul Braşov.
 
 
Art. 7. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente - Serviciul Strategii, Programe de Dezvoltare, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.