Hotărârea nr. 94/2020

Aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Societăţii Rial S.R.L.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 94

din data de  20  februarie  2020

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Societăţii Rial S.R.L.;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 1.056 din 18.02.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al S.C. RIAL S.R.L. Brașov, prin care se propune aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Societăţii Rial S.R.L.;
Văzând că prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de administraţie al Societăţii Rial S.R.L, aprobat prin Hotărârea nr. 50 din 27.07.2018, atribuţiunea „aprobării Organigramei şi a Statului de funcţii ale Societăţii Rial S.R.L.” aparţinea Consiliului de administraţie;
Luând în consideraţie că prin Hotărârea nr. 1 din 13.02.2020, Consiliul de administraţie al Societăţii Rial S.R.L. a analizat şi avizat Organigrama şi Statul de funcţii, iar aprobarea lor nemaifiind de competenţa Consiliului de administraţie, a dispus supunerea acestora spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Braşov;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 93/28.02.2019 prin care autoritatea publică locală a aprobat procedura privind „modalitatea de atribuire a contractelor de achiziţie publică...” precum şi cele ale H.C.L. nr. 874/10.12.2019 privind stabilirea cotelor părţi din sumele încasate cu titlu de chirie datorate bugetului Municipiului Braşov de către administratorul Societatea Rial S.R.L.;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 75, alin. (1), lit. b), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă Organigrama Societăţii Rial S.R.L. conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Societăţii Rial S.R.L. conform Anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Societatea Rial S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Stat de functii RIAL SRL.pdf
  • Organigrama v2.1.pdf.pdf