Hotărârea nr. 93/2020

Închirierea, prin licitaţie publică, deschisă cu strigare, a trupurilor de păşune „Munţii Cailor” şi „Capra Mică”, aflate în proprietatea Municipiului Braşov şi în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 93

din data de  20  februarie  2020

 

 

 
 
Privind: închirierea, prin licitaţie publică, deschisă cu strigare, a trupurilor de păşune „Munţii Cailor” şi „Capra Mică”, aflate în proprietatea Municipiului Braşov şi în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 193 E din 18.02.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov, prin care se propune închirierea, prin licitaţie publică, deschisă cu strigare, a trupurilor de păşune „Munţii Cailor” şi „Capra Mică”, aflate în proprietatea Municipiului Braşov şi în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 32/2019 a zootehniei; ale Hotărârii de Guvern nr. 1.064/2013 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013; ale Ordinului nr. 407/2013 privind aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor, cu modificările ulterioare; ale Hotărârii Consiliului Local nr. 587 din 24.09.2010 privind darea în administrare către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. a păşunilor proprietatea Municipiului Braşov, situate pe raza Municipiului Săcele; ale Deciziei nr. 11/07.02.2020 a Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. emisă în baza procesului verbal întocmit de Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. în data de 07.02.2020, cu ocazia şedinţei ordinare, prin care s-a propus închirierea, prin licitaţie publică, deschisă cu strigare, a trupurilor de păşune „Munţii Cailor” şi „Capra Mică”, aflate în proprietatea Municipiului Braşov şi în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (1), alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. b), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență     nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. (1) Se aprobă închirierea, prin licitaţie publică, deschisă cu strigare, a trupurilor de păşune „Munţii Cailor” în suprafaţă de 322,79 ha şi „Capra Mică” în suprafaţă de 131,22 ha, aflate în proprietatea Municipiului Braşov şi în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.
(2) Durata închirierii va fi de 7 ani, începând cu data semnării contractului.
 
 
Art. 2. Se aprobă Caietul de Sarcini pentru licitaţia privind închirierea suprafeţei de teren cu destinaţia de păşune, arătată la art. 1, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. Se aprobă Contractul-cadru de închiriere a suprafeţei de teren cu destinaţia de păşune, arătată la art. 1, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Caiet de sarcini inchiriere pasuni.pdf
  • Contract-cadru inchiriere pasuni.pdf