Hotărârea nr. 92/2020

Constituirea începând cu anul 2020 a fondului de accesibilizare a pădurilor aflate în proprietatea publică a Municipiului Braşov şi în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., în procent de 1 % din valoarea masei lemnoase vândute şi încasate, în condiţiile legii, provenite din produse principale şi accidentale I.

 

HOTĂRÂREA Nr. 92

din data de  20  februarie  2020

 

 

 

 

Privind: constituirea începând cu anul 2020 a fondului de accesibilizare a pădurilor aflate în proprietatea publică a Municipiului Braşov şi în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., în procent de 1 % din valoarea masei lemnoase vândute şi încasate, în condiţiile legii, provenite din produse principale şi accidentale I;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr.  187 E din 18.02.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov, prin care se propune constituirea începând cu anul 2020 a fondului de accesibilizare a pădurilor aflate în proprietatea publică a Municipiului Braşov şi în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., în procent de 1 % din valoarea masei lemnoase vândute şi încasate, în condiţiile legii, provenite din produse principale şi accidentale I;
Având în vedere prevederile Legii nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional, republicată; ale Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic - republicat, cu modificările şi completările ulterioare; ale Deciziei nr. 12/07.02.2020 emisă în baza procesului verbal întocmit de Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. în data de 07.02.2020, cu ocazia şedinţei ordinare, prin care s-a aprobat constituirea începând cu anul 2020 a fondului de accesibilizare a pădurilor aflate în proprietatea publică a Municipiului Braşov şi în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., în procent de 1 % din valoarea masei lemnoase vândute şi încasate, în condiţiile legii, provenite din produse principale şi accidentale I;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (3), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Începând cu anul 2020 se constituie fondul de accesibilizare a pădurilor aflate în proprietatea publică a Municipiului Braşov şi în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., în procent de 1 % din valoarea masei lemnoase vândute şi încasate, în condiţiile legii, provenite din produse principale şi accidentale I.
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.