Hotărârea nr. 91/2020

Aprobarea nivelului maxim al tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere, în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Brașov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 91

din data de  20  februarie  2020

 

 

 

 

Privind: aprobarea nivelului maxim al tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere, în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Brașov;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 184 E din 18.02.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov, prin care se propune aprobarea nivelului maxim al tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere, în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Brașov;
Având în vedere prevederile Legii nr. 46/ 2008 - Codul Silvic - republicat, cu modificările ulterioare; ale H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
ale Deciziei nr. 10/07.02.2020 a Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. prin care s-a aprobat nivelul maxim al tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere, în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Brașov,
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă nivelul maxim al tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere, în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Brașov, la nivelul de 150,00 lei/mc (valoare fără T.V.A.).
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor KRONSTADT R.A. va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.