Hotărârea nr. 90/2020

Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 521 din 26.09.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 90

din data de  20  februarie  2020

 

 

 

 

 

 
Privind: modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 521 din 26.09.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Regiei Publice Locale a Pădurilor  Kronstadt R.A.;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 196 E din 18.02.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 521 din 26.09.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Regiei Publice Locale a Pădurilor  Kronstadt R.A.;
Având în vedere prevederile Legii nr. 234/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic; ale Legii nr. 46/19 martie 2008 - Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 287/2009 - Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare; ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; ale Deciziei nr. 13/07.02.2020 a Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. emisă în baza procesului verbal întocmit de Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. în data de 07.02.2020, cu ocazia şedinţei ordinare, prin care s-a aprobat modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 521 din 26.09.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Regiei Publice Locale a Pădurilor  Kronstadt R.A.;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se modifică Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., aprobat prin  Hotărârea Consiliului Local nr. 521 din 26.09.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Regiei Publice Locale a Pădurilor  Kronstadt R.A., după cum urmează:
Art. 18, alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Consiliul de administraţie al REGIEI PUBLICE LOCALE A PĂDURILOR KRONSTADT R.A. se întruneşte în şedinţă ordinară lunar, la convocarea preşedintelui acestuia şi ori de câte ori este necesar, în şedinţă extraordinară; Consiliul de Administraţie se întruneşte, de regulă, la sediul regiei sau se pot organiza şedinţe operative ale Consiliului de Administraţie prin mijloace de comunicare la distanţă.”
 
După art. 53 se va introduce un nou articol nr. 54, cu următorul cuprins:
„Art. 54. REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR KRONSTADT R.A. poate pune la dispoziţia personalului regiei, cu titlu gratuit, prin dare în gestiune, cabane, sedii de cantoane silvice, alte construcţii pe care le are în administrare”.
 
Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 521 din 26.09.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. rămân neschimbate.
 
Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 521 din 26.09.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., astfel modificată şi completată, se va republica.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 521 din data de  26  septembrie  2018
Republicată conform H.C.L. nr. 177 din data de 29 martie 2019 și conform
H.C.L. nr. 90 din data de 20 februarie 2020
 
 
 
 
Privind: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 196 E din 18.02.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 521 din 26.09.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Regiei Publice Locale a Pădurilor  Kronstadt R.A.;
Având în vedere prevederile Legii nr. 234/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic; ale Legii nr. 46/19 martie 2008 - Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 287/2009 - Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare; ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; ale Deciziei nr. 13/07.02.2020 a Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. emisă în baza procesului verbal întocmit de Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. în data de 07.02.2020, cu ocazia şedinţei ordinare, prin care s-a aprobat modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 521 din 26.09.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Regiei Publice Locale a Pădurilor  Kronstadt R.A.;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 2. Începând cu data prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 753 din 19 decembrie 2005, privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. astfel cum a fost republicată prin: H.C.L. nr. 457/2006, H.C.L. nr. 1659/2008, H.C.L. nr. 733/2008, H.C.L. nr. 20/2014, H.C.L. nr. 361/2015 şi H.C.L. nr. 633/2017.
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • ROF 02.03.2020-15463.pdf