Hotărârea nr. 9/2020

Stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din Direcţia de Asistenţă Socială Braşov, instituţie în subordinea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2020.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 9
din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

 
Privind: stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din Direcţia de Asistenţă Socială Braşov, instituţie în subordinea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2020;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 6.247 din 23.01.2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din Direcţia de Asistenţă Socială Braşov, instituţie în subordinea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2020;
Având în vedere prevederile art. 11, alin. (1) - (4), art. 38, alin. (3), lit. e) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 935/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; art. 610 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ  și  ale O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență   nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă salariile de bază pentru funcţiile publice din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, începând cu data de 01.01.2020, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se aprobă salariile de bază pentru funcţiile contractuale prevăzute în Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare ,Anexa VIII Familia ocupaţională de funcţii bugetare “Administraţie,” din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, începând cu data de 01.01.2020, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. La stabilirea salariilor de bază aferente gradației 0, pentru funcțiile din Anexa 1 şi Anexa 2 nu se iau în calcul coeficienții prevăzuți în anexe.
Salariile de bază pentru gradaţiile de vechime de la 1 - 5 ale funcţiilor de execuţie se determină prin majorarea salariilor de bază stabilite pentru gradaţia 0, în condiţiile şi cotele procentuale prevăzute la art. 10 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
În situația în care salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se majorează, pentru funcțiile aferente gradației 0 care au prevăzute salarii sub acest nivel, ordonatorul de credite va stabili salariile de bază la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
 
 
Art. 4. Salariile de bază pentru funcţiile specifice altor domenii de activitate bugetară prevăzute în statul de funcții, dovedite a fi necesare desfășurării activității Direcției de Asistență Socială Brașov, sunt cele prevăzute în anexele la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare și se acordă potrivit prevederilor legale în vigoare.
 
 
Art. 5. Salariile de bază se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri, astfel încât, împreună cu indemnizaţiile lunare şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare să se încadreze în fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuieli de personal, în vederea realizării obiectivelor, programelor şi proiectelor ce revin instituţiei, potrivit legii.
 
 
Art. 6. Începând cu data de 01.01.2020, Hotărârea Consiliului Local nr. 8/2019, îşi încetează aplicabilitatea.
 
 
Art. 7. Primarul Municipiului Brașov prin Direcția de Asistenţă Socială Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • VARIANTA CORECTATA Anexa 1 PHCL Stabilire salarii DAS 01.01.2020.pdf
  • VARIANTA CORECTATA Anexa 2 PHCL Stabilire salarii DAS 01.01.2020.pdf