Hotărârea nr. 89/2020

Modificarea Anexei la H.C.L. nr. 243/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 89

din data de  20  februarie  2020

 

 

 

 

Pentru: modificarea Anexei la H.C.L. nr. 243/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 672 din 13.02.2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, prin care se propune modificarea Anexei la H.C.L. nr. 243/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 884/2001, pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, privind Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (3), lit. c), alin. (7), lit. e),  lit. f), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se modifică Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 17 aprilie 2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
 
 
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 17 aprilie 2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, astfel modificată, se va republica.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov și Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire prezenta hotărâre.
 
 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 243 din data de  17  aprilie  2019

Republicată conform H.C.L. nr. 387/2019; H.C.L. nr. 400/2019 și conform

H.C.L. nr. 89 din data de 20 februarie 2020

 

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 672 din 13.02.2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, prin care se propune modificarea Anexei la H.C.L. nr. 243/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 884/2001, pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, privind Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (3), lit. c), alin. (7), lit. e),  lit. f), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a structurii sportive “Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov”, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
 
 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Braşov şi Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov.

 Anexe

  • REGULAMENT - februarie 2020.pdf