Hotărârea nr. 88/2020

Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Local de Termoficare Brașov.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 88

din data de  20  februarie  2020

 

 
 
 
 
Privind: aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Local de Termoficare Brașov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 494 din data de 11.02.2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Public Local de Termoficare Braşov, prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Local de Termoficare Brașov;
Văzând prevederile art. 8, alin. (1) din Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare “Înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea si controlul serviciului public de alimentare cu energie termică, constituie obligaţii ale autorităţilor administraţiei publice locale”, precum și art. 28, alin. (6) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare “Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în regim de gestiune directă se organizează şi îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare aprobat de autorităţile deliberative ale unităţilor administrative teritoriale”; precum și ale Hotărârii Consiliului Local Brașov nr. 26 din data de 31 ianuarie 2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Serviciului Public Local de Termoficare Brașov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (3), lit. c), alin. (7), lit. n), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul Administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Local de Termoficare Brașov, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 309 din 30 mai 2019, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Local de Termoficare Brașov, îşi încetează aplicabilitatea.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov și Serviciul Public Local de Termoficare Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • ROF SPLT Brasov februarie 2020.pdf