Hotărârea nr. 87/2020

Acordarea subvenţiei către asociaţiile şi fundaţiile care desfăşoară activităţi de asistenţă socială, în anul 2020.

 

HOTĂRÂREA Nr. 87

din data de  20  februarie  2020

 

 

 

 
Privind: acordarea subvenţiei către asociaţiile şi fundaţiile care desfăşoară activităţi de asistenţă socială, în anul 2020;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 11.101 din 10.02.2020 al Primarului Municipiului Braşov în calitate de inițiator,
Văzând Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune acordarea subvenţiei către asociaţiile şi fundaţiile care desfăşoară activităţi de asistenţă socială, în anul 2020;
Având în vedere prevederile art. 1, alin. (1) şi alin. (3), art. 2, alin (1) şi alin. (2), art. 5 din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 2, alin. (1) din H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 2, alin. (1), alin. (2), alin. (3), art. 9, alin. (2), art. 11, alin. (1), art. 12, alin. (1), alin. (2), alin. (4), art. 14, alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din Anexa la H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.C.L. nr. 468 din 28.09.2013 privind aprobarea Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care solicită acordarea de subvenții de la bugetul local pentru înființarea și administrarea de unități de asistență socială în Municipiul Brașov, republicată; ale H.C.L. nr. 548/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, în vederea acordării de subvenții de la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998; ale H.C.L. nr. 549/2019 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea subvențiilor de la bugetul local către asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, care înființează și administrează unități de asistență socială, în baza Legii nr. 34/1998 și ale H.C.L. nr. 810/2019 privind aprobarea asociaţiilor şi fundaţiilor care administrează unităţi de asistenţă socială, îndreptăţite să primească subvenţie de la bugetul local în anul 2020;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor  art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă RĂ Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă acordarea subvenţiei către asociaţiile şi fundaţiile care desfăşoară activităţi de asistenţă socială, în anul 2020, ai căror beneficiari au domiciliul în Municipiul Brașov, după cum urmează:
  1. Asociația de Servicii Sociale SCUT, suma de 31.500 lei pentru un număr mediu lunar de 15 beneficiari ai Centrului de zi SCUT -servicii sociale de zi pentru persoane persoane adulte cu dizabilități, nivelul mediu lunar al subvenţiei fiind de 175 lei/beneficiar;
  2. Asociația Rază de Speranță în Intervenția și Terapia Tulburărilor din Spectrul Autist, Brașov, suma de 115.500 lei pentru un număr mediu lunar de 55 de beneficiari ai Centrului de zi "Rază de Speranță"-centru pentru copii cu autism și tulburări asociate pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă prin terapii de recuperare specifice, nivelul mediu lunar al subvenţiei fiind de 175 lei/beneficiar;
  3. Fundația Creștină Diakonia, filiala Brașov, suma de 21.600 lei pentru un număr mediu lunar de 15 beneficiari ai Unității de îngrijire la domiciliu Brașov,nivelul mediu lunar al subvenţiei fiind de 120 lei/beneficiar;
  4. Asociația Copiii de Cristal suma de 25.200 lei pentru un număr mediu lunar de 12 beneficiari ai Centrului de evaluare și recuperare prin terapie specializată pentru tulburări din spectrul autist, sindrom Down, ADHD, nivelul mediu lunar al subvenţiei fiind de 175 lei/beneficiar.
 
 
Art. 2. Direcţia de Asistență Socială Brașov va încheia convenţii definitive pentru acordarea de servicii de asistenţă socială cu asociațiile/ fundațiile prevăzute la art. 1.
 
 
Art. 3. Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Braşov, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, care beneficiază de subvenţii în anul 2020, în baza Legii nr. 34/1998, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre, va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, prin grija Direcţiei de Asistență Socială Brașov.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Asistență Socială Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa 1 PHCL Acordare subventii.pdf