Hotărârea nr. 86/2020

Aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Brașov, pentru anul 2020.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 86

din data de  20  februarie  2020

 

 

 

 

 
 
Privind: aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Brașov, pentru anul 2020;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 11.392 din 11.02.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Brașov, pentru anul 2020;
Având în vedere prevederile art. 112, alin. (3), lit. b), lit. k), art. 118, alin. (1), alin. (2), alin. (3) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare; ale art. 3, alin. (2), lit. b) din anexa 2 Regulament-cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei de asistenţă socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor din H.G 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal cu modificările și completările ulterioare; ale H.G. nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014-2016; ale H.G. nr. 566/2015 privind aprobarea Strategiei naționale pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020, a Planului operaţional de acţiuni pentru perioada 2016-2020, precum şi a Mecanismului de monitorizare şi evaluare integrată a acestora cu modificările și completările ulterioare; ale H.G. nr. 383/2015 privind aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020; ale H.G. nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020; ale H.G. nr. 365/2018 privind aprobarea Strategia naționale privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021; ale Ordinului nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliul local/Consiliul General al Municipiului București; ale H.C.J. nr. 214/2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Județului Brașov 2019-2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și a Planului de Implementare a Strategiei; ale H.C.L. nr. 69/2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiul Brașov, pentru perioada 2019-2023;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Brașov, pentru anul 2020, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția de Asistență Socială Brașov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa 1 PHCL Plan de actiune 2020 -.pdf