Hotărârea nr. 85/2020

Decontarea din bugetul local al Municipiului Braşov a cheltuielilor sportive pentru elevii Liceului cu Program Sportiv Braşov, pe anul 2020.

 

 
HOTĂRÂREA Nr. 85
din data de  20  februarie  2020
 
 
 
 
 
Privind: decontarea din bugetul local al Municipiului Braşov a cheltuielilor sportive pentru elevii Liceului cu Program Sportiv Braşov, pe anul 2020;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 12.635 din 5.02.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, prin care se propune decontarea din bugetul local al Municipiului Braşov a cheltuielilor sportive pentru elevii Liceului cu Program Sportiv Braşov, pe anul 2020;
Având în vedere prevederile art. 105, alin. (1), alin. (2) şi art. 111, alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 18^1, lit. a din Legea educaţiei fizice şi sportului 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență   nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă decontarea din bugetul local al Municipiului Braşov a cheltuielilor sportive aferente participării elevilor Liceului cu Program Sportiv Braşov la concursurile organizate de federaţiile sportive de specialitate, pentru anul 2020, în sumă de 90 mii lei, detaliate conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Indicatorii de performanţă ce urmează a se atinge de către elevii Liceului cu Program Sportiv Braşov, urmare a participării  la aceste competiţii sportive se regăsesc în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. Modalităţile de promovare a imaginii Municipiului Brașov, în calitate de finanţator a proiectelor sportive, se regăsesc în Anexa nr. 3, care face parte din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 4. Liceul cu Program Sportiv Braşov prezintă, trimestrial, împreună cu situaţiile financiar - contabile, situaţia justificativă privind participarea la campionate şi prezentarea rezultatelor obţinute comparativ cu valorile şi indicatorii de performanţă aprobaţi.
 
 
Art. 5. Natura cheltuielilor sportive şi cuantumul acestora este cel stabilit prin H.G. nr. 1.447/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
 
 
Art. 6. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică- Serviciul Buget - C.F.P. şi Liceul cu Program Sportiv Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa nr.1.pdf
  • Anexa nr. 2.pdf
  • Anexa nr.3.pdf
  • Anexa nr.4.pdf