Hotărârea nr. 84/2020

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății RIAL S.R.L. Brașov pentru anul 2020.

 

HOTĂRÂREA Nr. 84
din data de  20  februarie  2020
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății RIAL S.R.L. Brașov pentru anul 2020;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 16.868 din 13.02.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcției Economice, prin care se propune aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății RIAL S.R.L. Brașov pentru anul 2020;
Văzând Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, însoțit de Nota de Fundamentare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, Raportul de Control Financiar de Gestiune privind respectarea prevederilor legale în elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății RIAL S.R.L. Brașov aferent anului 2020, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1 din 13.02.2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, Hotărârea Consiliului de Administrație al societății RIAL S.R.L. Brașov nr. 2 din 13.02.2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, înaintate prin adresa nr. 915 din 13.02.2020 și înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Brașov cu nr.16.699 din 13.02.2020;
În conformitate cu prevederile art. 48, alin. (1), lit. d) din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/06.01.2020; ale art. 4, alin. (1), lit. a), art. 6, alin. (1) și art. 9, alin. (2) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 1, alin. (1), lit. f) și g) din O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome; ale O.M.F.P. nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. d), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății RIAL S.R.L. Brașov pentru anul 2020, în sumă de 33.911,50 mii lei la partea de venituri, în sumă de 33.391,50 mii lei la partea de cheltuieli și profit brut în sumă de 520,00 mii lei, conform următoarelor anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:
  • Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020
  • Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora;
  • Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;
  • Anexa nr. 4 - Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare pe anul 2020;
  • Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a plăţilor restante.
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov și societatea RIAL S.R.L. Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa nr.1 la PHCL.pdf
  • Anexa nr.2 la PHCL.pdf
  • Anexa nr.3 la PHCL.pdf
  • Anexa nr.4 la PHCL.pdf
  • Anexa nr.5 la PHCL.pdf