Hotărârea nr. 81/2020

Aprobarea bugetului Municipiului Braşov pe anul 2020.

HOTĂRÂREA Nr. 81

din data de  20  februarie  2020

 

 

 

 

Privind: aprobarea bugetului Municipiului Braşov pe anul 2020;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 12.656 din 05.02.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcției Economice, prin care se propune aprobarea bugetului Municipiului Braşov pe anul 2020;
Având în vedere prevederile art. 19, alin. (1) și art. 26, alin. (2^1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 4, lit. b), art. 5, alin. (4), (6), (7) și art. 6 din Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/06.01.2020;  ale TITLULUI IX - Impozite și taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii  nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal - bugetară, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă bugetul local al Municipiului Braşov pe anul 2020, în sumă de 822.919,00 mii lei la partea de venituri, iar la cheltuieli în sumă de 1.108.926,57 mii lei - credite de angajament și în sumă de 1.049.856,80 mii lei - credite bugetare, astfel:
- pentru secţiunea de funcţionare, veniturile sunt în sumă de 593.624,00 mii lei și cheltuielile în sumă de 593.624,00 mii lei - credite bugetare.
- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 229.295,00 mii lei, iar cheltuieli sunt în sumă de 1.108.926,57 mii lei - credite de angajament și în sumă de 456.232,80 mii lei - credite bugetare.
Excedentul total al bugetului local al Municipiului Braşov, conform H.C.L. nr. 2 din 31.01.2020 privind încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2019 și utilizarea excedentului bugetar în anul 2020, se ridică la suma de 226.937,80 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli pe secțiunea de dezvoltare.
Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 2. Se aprobă bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local, pe anul 2020, în sumă de 168.514,51 mii lei la partea de venituri iar la cheltuieli în sumă de 48.147,21 mii lei - credite de angajament și în sumă de 187.353,12 mii lei - credite bugetare, astfel:
- pentru secţiunea de funcţionare, veniturile sunt în sumă de 144.412,57mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 151.262,15mii lei - credite bugetare.
Excedentul secţiunii de funcţionare, conform H.C.L. nr. 3 din 31.01.2020 privind utilizarea excedentului aferent instituţiilor publice finanţate în anul 2020 din bugetul Municipiului Braşov, este de 6.849,58 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.
- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 24.101,94 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 48.147,21 mii lei - credite de angajament și în sumă de 36.090,97 mii lei - credite bugetare.
 
Excedentul secţiunii de dezvoltare, conform H.C.L. nr. 3 din 31.01.2020 privind utilizarea excedentului aferent instituţiilor publice finanţate în anul 2020 din bugetul Municipiului Braşov, este de 11.989,03 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.
Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 3. Se aprobă bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020, secţiunea de dezvoltare, în suma de 152,00 mii lei la partea de venituri iar la cheltuieli în sumă de 198,61 mii lei - credite de angajament și în sumă de 152,00 mii lei - credite bugetare.
Detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în Anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 4. Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice, finanţate integral sau parţial din bugetul Municipiului Braşov, pe anul 2020, astfel:
- Municipiul Braşov                - anexa nr. 4.01. - 4.02.
 
- Direcţia Fiscală Braşov - anexa nr. 5
- Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov  - anexa nr. 6
- Poliţia Locală Braşov - anexa nr. 7
- Direcţia Administrare Infrastructură Sportivă  Braşov - anexa nr. 8
- Filarmonica Braşov - anexa nr. 9
- Teatrul pentru Copii “Arlechino” Braşov - anexa nr. 10
- Opera Braşov - anexa nr. 11
- Teatrul “Sică Alexandrescu” Braşov - anexa nr. 12
- Club Sportiv Municipal Corona Braşov - anexa nr. 13
- Direcţia de Asistență Socială Braşov              - anexa nr. 14.01.- 14.03.
- Serviciul Public de Administrare Creşe Braşov - anexa nr. 15
- Serviciul Public Administrare Pieţe Braşov - anexa nr. 16
- Grădina Zoologică Braşov - anexa nr. 17
- Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov - anexa nr. 18
- Serviciul Public Local de Termoficare Braşov - anexa nr. 19
- Serviciul Public Local Salvamont, Agrement şi Parking Braşov             - anexa nr. 20.01. - 20.03.
 
Art. 5. Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate integral din bugetul Municipiului Braşov și din venituri proprii pe anul 2020, astfel:
- Centrul Județean de Excelenţă Braşov                                               - anexa nr. 21
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 Braşov                                       - anexa nr. 22.01. - 22.02.
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 3 Braşov                                       - anexa nr. 23.01. - 23.02.
- Grădiniţa cu program normal nr. 4 Braşov                                          - anexa nr. 24
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 5 Braşov                                       - anexa nr. 25.01. - 25.02.
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 7 Braşov                                       - anexa nr. 26.01. - 26.02.
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 8 Braşov                                       - anexa nr. 27.01. - 27.02.
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 9 Braşov                                       - anexa nr. 28.01. - 28.02.
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 10 „Primii paşi” Braşov                  - anexa nr. 29.01. - 29.02.
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 11 „Căsuţa Bucuriei” Braşov           - anexa nr. 30.01. - 30.02.
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 13 Braşov                                     - anexa nr. 31.01. - 31.02.
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 14 Braşov                                     - anexa nr. 32.01. - 32.02.
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 15 Braşov                                     - anexa nr. 33.01. - 33.02.
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 17 „Martinică” Braşov                    - anexa nr. 34.01. - 34.02.
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 18 „Dumbrava Minunată” Braşov    - anexa nr. 35.01. - 35.02.
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 19 „Boboceii” Braşov                     - anexa nr. 36.01. - 36.02.
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 21 Braşov                                    - anexa nr. 37.01. - 37.02.
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 22 „Micul Prinţ” Braşov                 - anexa nr. 38.01. - 38.02.
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 23 „Dinţișorii de lapte” Braşov       - anexa nr. 39.01. - 39.02.
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 24 Braşov                                    - anexa nr. 40.01. - 40.02.
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 25 „Lumea copiilor” Braşov           - anexa nr. 41.01. -41.02.
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 26 „Junior” Braşov                       - anexa nr. 42.01. -42.02.
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 28 Braşov                                  - anexa nr. 43.01. - 43.02.
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 29 Braşov                          - anexa nr. 44.01. - 44.02.
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 33 Braşov                         - anexa nr. 45.01. - 45.02.
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 34 Braşov            - anexa nr. 46.01. - 46.02.
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 35 Braşov            - anexa nr. 47.01. - 47.02.
 
- Şcoala Gimnazială nr. 1 Braşov            - anexa nr. 48.01. - 48.02.
- Şcoala Gimnazială nr. 2 „Diaconu Coresi” Braşov            - anexa nr. 49.01. - 49.02.
- Şcoala Gimnazială nr. 3 „Gheorghe Lazăr” Braşov            - anexa nr. 50.01. - 50.02.
- Şcoala Gimnazială nr. 5 Braşov            - anexa nr. 51.01. - 51.02.
- Şcoala Gimnazială nr. 6 „Iacob Mureşianu” Braşov - anexa nr. 52
- Şcoala Gimnazială nr. 8 Braşov            - anexa nr. 53.01. - 53.02.
- Şcoala Gimnazială nr. 9 „Nicolae Orghidan” Braşov            - anexa nr. 54.01. - 54.02.
- Şcoala Gimnazială nr. 11 „Ştefan Octavian Iosif” Braşov           - anexa nr. 55.01. - 55.02.
- Şcoala Gimnazială nr. 12 Braşov - anexa nr. 56
- Şcoala Gimnazială nr. 13 Braşov             - anexa nr. 57.01. -57.02.
- Şcoala Gimnazială nr. 14 „Sfântul Bartolomeu” Braşov            - anexa nr. 58.01. - 58.02.
- Şcoala Gimnazială nr. 15 Braşov            - anexa nr. 59.01. - 59.02.
- Şcoala Gimnazială nr. 19 Braşov            - anexa nr. 60.01. - 60.02.
- Şcoala Gimnazială nr. 25 Braşov            - anexa nr. 61.01. - 61.02.
- Şcoala Gimnazială nr. 27 „Anatol Ghermanschi” Braşov            - anexa nr. 62.01. - 62.02.
- Şcoala Gimnazială nr. 30 Braşov            - anexa nr. 63.01. - 63.02.
- Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” Braşov            - anexa nr. 64.01. - 64.02.
- Colegiul Naţional „Dr. Ioan Meşotă” Braşov            - anexa nr. 65.01. - 65.02.
- Colegiul Naţional „Unirea” Braşov            - anexa nr. 66.01. - 66.02.
- Colegiul Naţional de Informatică „Gr. Moisil” Braşov            - anexa nr. 67.01. - 67.02.
- Colegiul Naţional „Aprily Lajos” Braşov            - anexa nr. 68.01. - 68.02.
- Colegiul Naţional „Johannes Honterus” Braşov            - anexa nr. 69.01. - 69.02.
- Colegiul de Științe ale Naturii „Emil Racoviţă” Braşov            - anexa nr. 70.01. - 70.02.
- Colegiul de Ştiinţe „Grigore Antipa” Braşov            - anexa nr. 71.01. - 71.02.
- Colegiul Tehnic „Maria Baiulescu” Braşov            - anexa nr. 72.01. - 72.02.
- Colegiul Tehnic „Transilvania” Braşov            - anexa nr. 73.01. - 73.02.
- Colegiul Tehnic Energetic „Remus Răduleţ” Braşov            - anexa nr. 74.01. - 74.02.
- Colegiul Naţional Economic „Andrei Bârseanu” Braşov            - anexa nr. 75.01. - 75.02.
- Colegiul Tehnic „Mircea Cristea” Braşov            - anexa nr. 76.01. - 76.02.
- Colegiul „Nicolae Titulescu” Brașov            - anexa nr. 77.01. - 77.02.
- Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov            - anexa nr. 78.01. - 78.02.
- Liceul „Andrei Mureşanu” Braşov            - anexa nr. 79.01. - 79.02.
- Liceul cu Program Sportiv Braşov            - anexa nr. 80.01. - 80.02.
- Liceul Vocaţional de Arte Plastice „Hans Mattis-Teutsch” Braşov        - anexa nr. 81.01. - 81.02.
- Liceul Vocaţional  de Muzică „Tudor Ciortea” Braşov            - anexa nr. 82.01. - 82.02.
- Liceul Tehnologic Silvic „Dr. Nicolae Rucăreanu” Braşov            - anexa nr. 83.01. - 83.02.
- Şcoala Profesională Germană „Kronstadt” Braşov            - anexa nr. 84.01. - 84.02.
 
Art. 6. Se aprobă Programul de investiţii publice al Municipiului Braşov, cu finanţare din bugetul local, bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii și bugetul fondurilor externe nerambursabile, conform anexelor nr. 85.01.- 85.06., care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 7. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică - Serviciul Buget - C.F.P., va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa 1A.pdf
  • Anexa 1B.pdf
  • Lista de investitiiTitlul 56 - anexa.pdf
  • VENITURI PROPRII .pdf
  • Lista de Investitii Titlul 58.pdf