Hotărârea nr. 80/2020

Aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brașov din data de 10 decembrie 2019 și a procesului - verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Brașov din data de 20 decembrie 2019.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 80
din data de 31  ianuarie  2020

 

 

 

 

 

Privind: aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brașov din data de 10  decembrie  2019 și a procesului - verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Brașov din data de 20 decembrie 2019;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Luând la cunoştinţă de conţinutul procesului-verbal al şedinţei anterioare a Consiliului Local al Municipiului Braşov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), art. 138, alin. (13) - (17), art. 139, alin. (1) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
         H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Articol Unic: Se aprobă procesul - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brașov din data de 10 decembrie 2019, precum și procesul - verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Braşov din data de 20  decembrie  2019.