Hotărârea nr. 8/2020

Stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Poliției Locale Brașov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 8
din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

 

 
Privind: stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Poliției Locale Brașov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 1.073 din 20.01.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Poliţiei Locale Braşov, prin care se propune stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Poliției Locale Brașov;
Văzând consultările care au avut loc cu organizația sindicală reprezentativă la nivelul Poliției Locale Brașov consemnate în procesul verbal din data de 20.01.2020;
Având în vedere prevederile art. 11 şi art. 38, alin. (3) lit. e) din Legea-cadru nr. 153 din 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, precum şi ale O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; ale Legii Poliţiei Locale nr. 155/2010 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului- cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Începând cu data de 01.01.2020 se aprobă salariile de bază, gradația 0 pentru funcţiile publice din cadrul Poliției Locale Brașov conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Începând cu data de 01.01.2020, se aprobă salariile de bază, gradația 0 pentru funcțiile contractuale din cadrul Poliției Locale Brașov conform anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. (1) Salariile de bază stabilite în anexele 1 și 2 mențin nivelul salariilor de bază aferente lunii decembrie 2019 pentru funcțiile din cadrul Poliției Locale Brașov.
(2) Pentru stabilirea salariilor de bază aferente gradației 0 pentru funcțiile din anexele 1 și 2 nu se iau în calcul coeficienții prevăzuți în anexe.
(3) Salariile de bază pentru gradaţiile de vechime de la 1 - 5 ale funcţiilor de execuţie se determină prin majorarea salariilor de bază stabilite pentru gradaţia 0, în condiţiile şi cotele procentuale prevăzute la art. 10 din Legea - cadru nr. 153 din 28.06.2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 
 
Art. 4. Salariile de bază se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri astfel încât, împreună cu indemnizaţiile lunare şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare să se încadreze în fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuieli de personal, în vederea realizării obiectivelor, programelor şi proiectelor ce revin instituţiei, potrivit legii.
 
 
Art. 5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea H.C.L. nr. 7/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Poliției Locale Brașov
 
 
Art. 6. Primarul Municipiului Brașov și Poliția Locală Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • anexa 1 la HCL.pdf
  • anexa 2 la HCL.pdf