Hotărârea nr. 79/2020

Acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov domnului TIBERIU ROTH.
HOTĂRÂREA Nr. 79
din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

 

 

Privind: acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov domnului TIBERIU ROTH;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 10.864 din 31.01.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, prin care se propune acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov domnului TIBERIU ROTH;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 707/2015, prin care s-a aprobat Regulamentul privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Municipiului Brașov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 7 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (13), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov” domnului TIBERIU ROTH în semn de respect şi apreciere pentru dăruirea şi profesionalismul cu care s-a implicat în viața comunității.
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Relații Externe, Cultură și Evenimente, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.