Hotărârea nr. 78/2020

modificarea H.C.L. nr. 730/14.12.2018 republicată, privind aprobarea proiectului “Sistem centralizat de monitorizare și control al traficului în Municipiul Brașov” și a cheltuielilor legate de proiect.

 

HOTĂRÂREA Nr. 78
din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

 

 

Pentru: modificarea H.C.L. nr. 730/14.12.2018 republicată, privind aprobarea proiectului “Sistem centralizat de monitorizare și control al traficului în Municipiul Brașov și a cheltuielilor legate de proiect;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 10.489 din 30.01.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Tehnologia Informației și Comunicațiilor din cadrul Direcţiei Tehnologii Informaționale și Servicii Electronice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 730/14.12.2018 republicată, privind aprobarea proiectului “Sistem centralizat de monitorizare și control al traficului în Municipiul Brașov și a cheltuielilor legate de proiect;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d). art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se modifică Art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 730 din 14.12.2018, republicată  privind aprobarea proiectului “Sistem centralizat de monitorizare și control al traficului în Municipiul Brașov și a cheltuielilor legate de proiect, şi care va avea următorul cuprins:
Art. 3. Se aprobă contribuţia Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 639,463.93 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului Sistem centralizat de monitorizare și control al traficului în Municipiul Brașov”.
 
 
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 730 din 14.12.2018, republicată, astfel cum a fost modificată, se va republica.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnologii Informaționale și Servicii Electronice - Serviciul Tehnologia Informației și Comunicațiilor, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
                                  
                                                                        
 
HOTĂRÂREA Nr. 730 din data de 14  decembrie  2018
Republicată conform H.C.L. nr. 796/2019 și conform H.C.L. nr. 78 din 31 ianuarie 2020
 
 
 
 
Privind: aprobarea proiectului ,,Sistem centralizat de monitorizare şi control al traficului în Municipiul Braşov” şi a cheltuielilor legate de proiect;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 10.489 din 30.01.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Tehnologia Informației și Comunicațiilor din cadrul Direcţiei Tehnologii Informaționale și Servicii Electronice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 730/14.12.2018 republicată, privind aprobarea proiectului “Sistem centralizat de monitorizare și control al traficului în Municipiul Brașov și a cheltuielilor legate de proiect;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d). art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă proiectul ,,Sistem centralizat de monitorizare şi control al traficului în Municipiul Braşov” în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectiv specific 4.1., apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.1/1.
 
 
Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Sistem centralizat de monitorizare şi control al traficului în Municipiul Braşov”, în cuantum de 32.159.144,66 lei (inclusiv TVA).
 
 
Art. 3. Se aprobă contribuţia Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 639,463.93 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului Sistem centralizat de monitorizare și control al traficului în Municipiul Brașov.
 
 
Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Sistem centralizat de monitorizare şi control al traficului în Municipiul Braşov”, pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul UAT Municipiul Braşov, cu obţinerea aprobării Consiliului Local Braşov.
 
 
Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
 
 
Art. 6. Se împuterniceşte dl. George SCRIPCARU să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Municipiul Braşov.
 
 
Art. 7. Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia Tehnologii Informaţionale şi Servicii Electronice - Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.