Hotărârea nr. 77/2020

Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 243/2005 republicată, privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 77
din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

 

 
Pentru: modificarea şi completarea H.C.L. nr. 243/2005 republicată, privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 9.891 din 29.01.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Amenajare Drumuri Publice, Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea şi completarea H.C.L. nr. 243/2005 republicată, privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 243/2005 republicată, privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. k), lit. m), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se completează Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 243/2005 republicată, privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov prin introducerea punctului e) la art. 2.1 care va avea următorul cuprins:
"e) permise de liberă trecere (L.T.) cu valabilitate semestrială"
 
Art. 2. Se modifică art 3.2 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 243/2005 republicată, privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, şi care va avea următorul cuprins:
,,3.2 Permisele de liberă trecere se pot elibera și în regim electronic persoanelor fizice și juridice prin accesarea și completarea formularului online din portalul de Servicii electronice al Primăriei Municipiului Brașov http://www.brasovcity.ro/Servicii pentru cetățeni
Solicitantul apelează din portalul Primăriei Brașov serviciul electronic de eliberare a unui Permis/Acord de liberă trecere, în funcție de situație. Accesul la serviciul electronic se va face atât în regim autentificat (solicitantul deține un cont de utilizator în portal) cât și în regim neautentificat, astfel încât să poată fi folosit facil de către toți solicitanții.
 
Procedura de obținere a permisului LT:
  1. În cadrul portalului Primăriei Brașovbrasovcity.ro/ Servicii pentru cetățeni/ Transport/ Obținere permis/acord LT online, solicitantul selectează formularul electronic corespunzător scopului (situației) obținerii permisului sau acordului de liberă trecere (LT).
  2. Solicitantul completează toate informațiile necesare în formularul electronic. Se vor completa datele despre solicitant (persoanăfizică sau juridică).
  3. Solicitantul completează datele necesare obținerii permisului LT înconformitate cu prevederile prezentului regulament. Solicitantul este direct responsabil de corectitudinea informațiilor furnizate. În caz contrar, permisul eliberat automat de sistem este nul de drept.
  4. Îcazul în care nu este necesară validarea manuală a solicitării, sistemul informatic direcționează utilizatorul spre pagina de plată electronică.
  5. În cazul în care este necesară analiza și validarea cererii de primărie, solicitarea va fi preluată de departamentele de specialitate din cadrul Primăriei Brașov.
5.1 Solicitantul realizează plata permisului/acordului LT în conformitate cu prevederile prezentului regulament. Plata se va putea efectua cu card bancar, direct din portalul Primăriei. Sistemul generează automat Permisul LT în format PDF care va conține un text prin care se va preciza faptul că a fost eliberat automat de către sistemul informatic al Primăriei Municipiului Brașov. Astfel, permisele LT emise electronic vor avea mențiunea “Document eliberat electronic”.
5.2 Dacă solicitantul optează să realizeze plata prin alte metode (cu ordin de plată sau prin platforma ghișeul.ro), va atașa dovada plății în aplicație. Eliberarea permisului de liberă trecere se va face doar după validarea plății de către departamentele de specialitate din Primăria Brașov. În funcție de metoda de autentificare utilizată, permisul/acordul LT va fi transmis de sistem prin e-mail sau va putea fi vizualizat în contul personal din portal, secțiunea Solicitări soluționate.
  1. Solicitantul poate tipări Permisul LT sau îl poate păstra în format electronic pe un dispozitiv mobil care poate deschide fișierul PDF respectiv.
Ghidul de utilizare este publicat pe portalul Primăriei Brașov.
 
Permisele LT în format electronic se pot emite și elibera:
- automat, eliberat automat de sistem. Permisul se generează automat după completarea datelor în formularul online și  numai după efectuarea plății de către solicitant. Permisul LT se generează automat doar pentru situațiile prezentate mai jos, în prezentul capitol.
Permisele LT se pot emite și elibera automat doar pentru următoarele situații:
- Durată permis: 1 zi / 1 lună / 1 trimestru / 1 semestru/ 1 an, după caz;
- Destinație: străzi în afara zonei istorice, zonei centrale și Calea Poienii - Drumul Braşov - Poiana Braşov şi străzile din Poiana Braşov;
Permisul LT eliberat automat de sistem va fi valabil după 30 minute de la data generării acestuia de către sistemul informatic.
 
Situațiile pentru care se poate elibera permis LT în mod automat :
Pentru "Aprovizionare marfă" se eliberează LT automat valabil 1 zi/1 lună/ 1 trimestru/1 semestru/ anual doar pentru traseele prestabilite de Primăria Brașov prin Centrul de Informații pentru Cetățeni, încărcate în portal. În cazul în care o societate a contractat servicii cu periodicitate regulată la puncte de lucru în municipiul Brașov și nu este încărcată în portal, aceasta se va adresa la Centrul de Informații pentru Cetățeni: cicbv@brasovcity.ro 
Pentru „Construcție/șantier” se eliberează LT automat valabil 1 zi /1 lună doar pentru traseele prestabilite de Primăria Brașov prin Centrul de Informații pentru Cetățeni, aferente șantierelor încărcate în portal.
Pentru „Supermarket /Hipermarket /Fabrici /Platforme industriale” se eliberează LT automat valabil 1 trimestru / 1 semestru /1 an doar pentru traseele prestabilite de Primăria Brașov prin Centrul de Informații pentru Cetățeni, încărcate în portal. Pentru această situație se va elibera un acord trimestrial / semestrial /anual. Solicitantul este obligat ca pentru fiecare autovehicul sa obțină LT, care conține toate datele de identificare.
 
Art. 3. Se modifică art 3.3 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 243/2005 republicată, privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, şi care va avea următorul cuprins:
3.3 Permisele de liberă trecere cu valabilitate lunară, trimestrială, semestrială şi anuală se eliberează, în termen de 30 zile.
Documentele necesare obţinerii permiselor de liberă trecere cu valabilitate lunară, trimestrială, semestrială şi anuală sunt:
- cerere (datele de identificare ale societăţii comerciale, traseul pe care se va deplasa autovehiculul, numărul de înmaticulare al auovehiculului şi perioada pentru care se solicită permisul);
- copie a Codului Unic de Înregistrare al societăţii comerciale;
- copie a certificatului de înmatriculare al autovehiculului;
- copie a dovezii taxei aferente.
Permisele de liberă trecere cu valabilitate lunară, trimestrială, semestrială şi anuală se vor elibera pe formulare tipizate, de către Primăria Municipiului Braşov.”
 
Art. 4. Se completează cu un nou paragraf art 7.1 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 243/2005 republicată, privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, şi care va avea următorul cuprins:
”- Aleea Tiberiu Brediceanu”
 
Art. 5. Se modifică art 7.3 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 243/2005 republicată, privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, şi care va avea următorul cuprins:
7.3 Drumul Braşov - Poiana Braşov
Pentru Calea Poienii - Drumul Braşov - Poiana Braşov şi străzile din Poiana Braşov se vor elibera permise de liberă trecere pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată de 42 tone inclusiv, a căror greutate totală (proprie + marfă) nu depăşeşte 27 tone, conform declaraţiei pe propria răspundere. Dovada urmând a fi făcută organelor de control prin prezentarea bonului eliberat de cântarul amplasat pe strada Stadionului la intersecţie cu strada Titan, care va atesta faptul că greutatea totală (proprie + marfă) nu depăşeşte 27 tone, conform orarului din Anexa nr 2 la prezenta hotărâre.”
 
Art. 6. Prevederile Art. 7.6 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 243/2005 republicată, privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, îşi încetează aplicabilitatea.
 
Art. 7. Se modifică art. 9 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 243/2005 republicată, privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, şi care va avea următorul cuprins:
9. Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei va deţine 5 (cinci) permise de liberă trecere ce vor fi folosite pentru rezolvarea acţiunilor urgente întreprinse la dispoziţia Primarului.
Pentru unităţile de învăţământ şi sănătate, pentru instituţiile şi serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov se poate elibera câte un permis de liberă trecere, fără taxă, pe numărul de înmatriculare al autovehiculului care se deplasează pentru aprovizionare ori alte activităţi conexe. Conducătorii acestor instituţii sunt direct răspunzători de utilizarea acestora numai în scopul pentru care au fost eliberate, în caz contrar acestea vor fi retrase şi anulate.
Pentru autovehiculele utilizate în cadrul unor evenimente în care Primăria Municipiului Brașov este organizator sau participant, accesul va fi făcut pe baza unei liste cu toate autovehiculele ce au drept de acces în zona evenimentului. Lista cu autovehiculele ce au drept de acces în zona evenimentului va fi întocmită de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Brașov, care coordonează desfășurarea evenimentului, și va cuprinde: numerele de înmatriculare ale autovehiculelor utilizate, perioada, orarul, traseele, zona pentru care se permite accesul, și va fi aprobată de către Comisia Tehnică prevăzută la art. 4.
O copie a listei aprobate va fi comunicată Poliției Municipiului Brașov și la dispeceratul Poliției Locale Brașov de către compartimentul care coordonează evenimentul.
Pentru autovehiculele aparţinând mass-media, canalelor de televiziune, care transmit unele evenimente în direct, accesul va fi făcut pe baza unei liste cu autovehiculele care au drept de acces în zona evenimentului. Lista va fi întocmită de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Brașov, și va cuprinde: numerele de înmatriculare ale autovehiculelor utilizate, perioada, intervalul orar, zona pentru care se permite accesul, și va fi aprobată de către Comisia Tehnică prevăzută la art. 4. O copie a listei aprobate va fi comunicată Poliției Municipiului Brașov și dispeceratului Poliției Locale Brașov de către compartimentul care coordonează evenimentul. În situații excepționale această listă poate fi aprobată de către șeful compartimentului de specialitate (coordonatorul evenimentului). Permisele de liberă trecere nu pot fi folosite în scopul parcării autovehiculelor pe străzile pe care acestea au fost autorizate să circule.
 
Art. 8. Se completează cu două noi paragrafe, art. 10 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr 243/2005 republicată, privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, şi care vor avea următorul cuprins:
”- instituţiile de cultură;
- instituţiile de sănătate publică”
 
Art. 9. Se completează, prin introducerea punctului j), art. 21 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 243/2005 republicată, privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, şi care va avea următorul cuprins:
“j) Nerespectarea prevederilor art. 7.3. se sancționează cu amendă de la 2000 -2500 lei;
Încălcarea prevederilor art. 7.3 conduce la anularea de drept a permisului de liberă trecere.”
 
Art. 10. Se modifică ultimul aliniat al art. 21 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 243/2005 republicată, privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, şi care va avea următorul cuprins:
j) Nerespectarea prevederilor art. 7.3. se sancționează cu amendă de la 2000 -2500 lei;
Încălcarea prevederilor art. 7.3 conduce la anularea de drept a Permisului de liberă trecere.
Totodată faptele prevăzute la lit. a) - j) atrag după sine interdicția eliberării unui Permis de liberă trecere pe o perioadă de 3 luni pentru persoană fizică sau juridică care efectuează transportul.
 
Art. 11. Prevederile art. 23.1 și ale art. 23.2 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 243/2005 republicată, privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, îşi încetează aplicabilitatea.
 
Art. 12. Se modifică art. 23.3 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 243/2005 republicată, privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, care va deveni articol unic și va avea următorul cuprins:
Art. 23. Anularea Permisului de liberă trecere exonerează Primăria de restituirea tarifelor de utilizare a drumurilor publice care au stat la baza eliberării acestuia.”
 
Art. 13. Se modifică Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 243/2005 republicată, privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
 
Art. 14. Se completează şi modifică Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 243/2005 republicată, privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
 
Art. 15. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 243/2005 republicată, rămân neschimbate.
 
Art. 16. H.C.L. nr. 243/2005 republicată, astfel completată şi modificată, se va republica.
 
Art. 17. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
              
HOTĂRÂREA Nr. 243 din data de  16  mai  2005
Republicată conform H.C.L. nr. 443/2006, H.C.L. nr. 654/2006; H.C.L. nr. 38/2008; H.C.L. nr. 167/2011, H.C.L. nr. 366/2015; H.C.L. nr. 181/2017; H.C.L. nr. 228/2018;H.C.L. nr. 264/2019; H.C.L. nr. 330/2019; H.C.L. nr. 408/2019; H.C.L. nr. 456/2019; H.C.L. nr. 700/2019 şi conform H.C.L. nr. 77 din data de 31 ianuarie 2020
 
 
 
 
Privind: aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 9.891 din 29.01.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Amenajare Drumuri Publice, Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea şi completarea H.C.L. nr. 243/2005 republicată, privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 243/2005 republicată, privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. k), lit. m), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov numit în continuare regulament, prezentat în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 2. Se aprobă orarul conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 3. Cuantumul taxelor pentru eliberarea permiselor de liberă trecere sunt cele stabilite anual prin H.C.L. privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale conform Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal.
 
Art. 4. Se aprobă Anexa nr. 3 - Reglementări speciale, la Hotărârea Consiliului Local  nr. 243 din 16 mai 2005, republicată, privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea și folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulația pe străzile din Municipiul Brașov, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 5. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri orice alte prevederi contrare, se abrogă.
 
Art. 6. Primarul Municipiului Braşov, Poliţia Municipiului Braşov şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • ANEXA 1 REGULAMENT REPUBLICAT - ian 2020.doc
  • ANEXA 2 - ian 2020.doc
  • ANEXA 3-ian 2020.doc