Hotărârea nr. 76/2020

Modificarea H.C.L. nr. 787 din 21 decembrie 2018, republicată, privind aprobarea proiectului “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism și trafic pietonal cu facilităţi complementare - Traseu 2” și a cheltuielilor legate de proiect.

 

HOTĂRÂREA Nr. 76
din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

 

Pentru: modificarea H.C.L. nr. 787 din 21 decembrie 2018, republicată, privind aprobarea proiectului “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism și trafic pietonal cu facilităţi complementare - Traseu 2 și a cheltuielilor legate de proiect;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 9.690 din 28.01.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 787 din 21 decembrie 2018, republicată, privind aprobarea proiectului “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism și trafic pietonal cu facilităţi complementare - Traseu 2 și a cheltuielilor legate de proiect;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă modificarea Art. 3 din H.C.L. nr. 787 din 21 decembrie 2018, republicată, privind aprobarea proiectului “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism și trafic pietonal cu facilităţi complementare - Traseu 2 și a cheltuielilor legate de proiect, și care va avea următorul conţinut:
Art. 3. Se aprobă contribuţia Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 440.102,41 lei, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 67.773,95 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism și trafic pietonal cu facilităţi complementare - Traseu 2.
 
 
Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 787 din 21 decembrie 2018, republicată, privind aprobarea proiectului “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism și trafic pietonal cu facilităţi complementare - Traseu 2 și a cheltuielilor legate de proiect, rămân neschimbate.
 
 
Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 787 din 21 decembrie 2018, republicată, astfel modificată, se va republica.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
  
HOTĂRÂREA Nr. 787 din data de  21  decembrie  2018
Republicată conform H.C.L. nr. 455 din data de 31 iulie 2019,  H.C.L. nr. 780/2019 și conform H.C.L. nr. 76 din 31 ianuarie 2020
 
 
 
 
Privind: aprobarea proiectului “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism şi trafic pietonal cu facilităţi complementare - Traseu 2” şi a cheltuielilor legate de proiect;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând Referatul de aprobare nr. 9.690 din 28.01.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 787 din 21 decembrie 2018, republicată, privind aprobarea proiectului “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism și trafic pietonal cu facilităţi complementare - Traseu 2 și a cheltuielilor legate de proiect;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă proiectul “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism şi trafic pietonal cu facilităţi complementare - Traseu 2” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1, apelul de proiecte cu nr. POR/2017/4/4.1/1.
 
 
Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism şi trafic pietonal cu facilităţi complementare - Traseu 2” în cuantum de 3.828.799,94 lei, inclusiv TVA.
 
 
Art. 3. Se aprobă contribuţia Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 440.102,41 lei, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 67.773,95 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism și trafic pietonal cu facilităţi complementare - Traseu 2.
 
 
Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism şi trafic pietonal cu facilităţi complementare - Traseu 2” pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul UAT Municipiul Braşov, cu obţinerea aprobării Consiliului Local Braşov.
 
 
Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
 
 
Art. 6. Se împuterniceşte dl. GEORGE SCRIPCARU să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Municipiul Braşov.
 
 
Art. 7. Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.