Hotărârea nr. 74/2020

Modificarea H.C.L. nr. 887 din 10.12.2019 privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, B-dul Gării nr. 24 A.

 

 

 
HOTĂRÂREA Nr. 74
din data de  31  ianuarie  2020
 

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 887 din 10.12.2019 privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, B-dul Gării nr. 24 A;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 7.028 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 887 din 10.12.2019 privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, B-dul Gării nr. 24 A;
Având în vedere prevederile art. 869, art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare și ale art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările   ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2),   lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 887 din 10.12.2019, care va avea următorul conținut:
„Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Brașov a cotei de teren aferent imobilului în suprafață de 17,11/364,25 m.p., situat în Brașov, B-dul Gării nr. 24 A, identificat sub nr. top. (9064/1/1/1/1/1/I)/I din C.F. nr. 117793-C1-U22 Brașov”.
 
 
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 887 din 10.12.2019 astfel modificată, va fi republicată.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 887 din data de  10  decembrie  2019
Republicată conform H.C.L. nr. 74 din 31 ianuarie 2020
 
 
 
 
 
Privind: reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, B-dul Gării nr. 24 A;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 7.028 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 887 din 10.12.2019 privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, B-dul Gării nr. 24 A;
Având în vedere prevederile art. 869, art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare și ale art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările   ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Brașov a cotei de teren aferent imobilului în suprafață de 17,11/364,25 m.p., situat în Brașov, B-dul Gării nr. 24 A, identificat sub nr. top. (9064/1/1/1/1/1/I)/I din C.F. nr. 117793-C1-U22 Brașov.
 
 
Art. 2. Se aprobă revocarea dreptului de administrare operativă înscris în C.F. nr. 117793-C1-U22 Brașov, sub B + 2, în favoarea I.C.R.A.L. Brașov.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.