Hotărârea nr. 73/2020

Reglementarea situaţiei juridice a unor imobile situate în Braşov, Cartierul Stupini (zona Staffen).

 

HOTĂRÂREA Nr. 73
din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

 

Privind: reglementarea situaţiei juridice a unor imobile situate în Braşov, Cartierul Stupini (zona Staffen);
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 5.017 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune reglementarea situaţiei juridice a unor imobile situate în Braşov, Cartierul Stupini (zona Staffen);
Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare; coroborată cu prevederile Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., cu modificările şi completările ulterioare și ale Deciziei nr. 202/1991 - Anexa 16 a Prefecturii Județului Braşov;
Văzând Documentația Cadastrală de primă înscriere întocmită de S.C. Danina S.R.L.;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Brașov a imobilelor ce fac obiectul Documentaţiei Cadastrale de primă înscriere a unor imobile situate în Braşov, Cartierul Stupini - zona Staffen întocmită de S.C. Danina Star S.R.L. parte integrantă din prezenta.
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.