Hotărârea nr. 70/2020

Vânzarea directă a terenului aferent construcției, situat în Brașov, str. General Traian Moșoiu nr. 29, către Baciu Mihaela.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 70
din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

 
 
Privind: vânzarea directă a terenului aferent construcției, situat în Brașov, str. General Traian Moșoiu nr. 29, către Baciu Mihaela;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 5.062 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune vânzarea directă a terenului aferent construcției, situat în Brașov, str. General Traian Moșoiu nr. 29, către Baciu Mihaela;
Având în vedere Raportul de evaluare nr. 7977/3/2019 întocmit de expert evaluator S.C. DANINA STAR S.R.L. și procesul verbal al comisiei constituite în baza H.C.L. nr. 632/2006 și Dispoziția nr. 4790/2012 republicată, precum și prevederile art. 1650, 1657 din Codul Civil și ale Legii  nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și   art. 364, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă vânzarea directă a terenului aferent construcției, situat în Brașov, str. General Traian Moșoiu nr. 29, înscris în C.F. nr. 159252 Brașov, nr. cad 159252, în suprafață de 40 m.p., către Baciu Mihaela, beneficiară a unui drept de preempțiune.
 
Art. 2. (1) Prețul terenului menționat la art. 1 este de 80 Euro/m.p., respectiv 3200 Euro, conform Raportului de evaluare nr. 7977/3/2019 întocmit de expert evaluator S.C. DANINA STAR S.R.L. și a procesului verbal al comisiei constituite în baza H.C.L. nr. 632/2006 și Dispoziția nr. 4790/2012 republicată.
(2) Prețul de vânzare va fi achitat în termen de 30 de zile de la data confirmării de primire a hotărârii.
(3) În caz de neachitare la termenul scadent a obligației de plată către bugetul local, se datorează după acest termen majorări de întârziere în procent de 2 % din cuantumul obligației principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, pentru o perioadă de maxim 60 de zile de neplată.
(4) În caz de neplată a prețului calculat cu majorări până la expirarea perioadei de 60 de zile, hotărârea va fi revocată de drept.
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.