Hotărârea nr. 7/2020

Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din Serviciul Public de Administrare Creșe Brașov, începând cu data de 01.01.2020.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 7
din data de  31  ianuarie  2020
 
 
 
 
Privind: stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din Serviciul Public de Administrare Creșe Brașov, începând cu data de 01.01.2020;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 812 din data de 22.01.2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov, prin care se propune stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din Serviciul Public de Administrare Creșe Brașov, începând cu data de 01.01.2020;
Având în vedere prevederile dispozițiilor art. 11 și art. 38, alin. (3), lit. e) și lit. f) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare; ale H.G. nr. 1.252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară; ale art. 1 și art. 2 din H.G. nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; ale O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1  și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă salariile de bază pentru funcțiile contractuale din familia ocupațională “Administrație” din cadrul Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov, serviciu public aflat în subordinea Consiliului Local Brașov, începând cu data de 01.01.2020, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. (1) La stabilirea salariilor de bază aferente gradației 0 pentru funcțiile din Anexa nr. 1 nu se iau în calcul coeficienții prevăzuți în Anexa nr. 1.
(2) Salariile de bază pentru gradațiile de vechime de la 1 - 5 ale funcțiilor de execuție se determină prin majorarea salariilor de bază stabilite pentru gradația 0, în condițiile și cotele procentuale prevăzute la art. 10 din Legea - cadru nr. 153/28.06.2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
(3) În situația în care salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se majorează, ordonatorul de credite, prin decizie, va asigura încadrarea salariilor de bază aferente gradației 0 pentru funcțiile din Anexa nr. 1 la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare.
 
 
Art. 3. Salariile de bază pentru funcțiile specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în statul de funcții, dovedite a fi necesare desfășurării activității Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov, sunt cele prevazute în anexele la Legea - cadru nr. 153/28.06.2017, cu modificările și completările ulterioare, și se acordă potrivit prevederilor art. 38, alin. (4) și alin. (6) din legea menționată.
 
 
Art. 4. Salariile de bază se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri, astfel încât, împreună cu indemnizațiile lunare și celelalte elemente ale sistemului de salarizare să se încadreze în fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal, în vederea realizării obiectivelor, programelor și proiectelor ce revin instituției, potrivit legii.
 
 
Art. 5. Hotărârea Consiliului Local nr. 6 din 28.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din Serviciul Public de Administrare Creșe Brașov, începând cu data de 01.01.2019, își încetează aplicabilitatea.
 
 
Art. 6. Primarul Municipiului Brașov și Serviciul Public de Administrare Creșe Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • anexa HCL salarii 2020-.pdf