Hotărârea nr. 68/2020

Dezmembrarea imobilului situat în Brașov, B-dul Saturn f.n.

 

HOTĂRÂREA Nr. 68
din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

 

 

Privind: dezmembrarea imobilului situat în Brașov, B-dul Saturn f.n.;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 5.202 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune dezmembrarea imobilului situat în Brașov, B-dul Saturn f.n.;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) și art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Brașov, B-dul Saturn f.n., identificat în C.F. nr. 141322 Brașov, nr. top. 7498/1/a/2/1/1/3, 7498/1/a/3/1/1/3, 7498/1/b/1/1/3, conform documentației cadastrale de primă înscriere nr. 8019/2019, întocmită de S.C. DANINA STAR S.R.L. Brașov.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.